بهرهگيري از تجارب گردشگري ژاپن در مراودات گردشگري

TOURISM - - ديدگاه -

معاون فني و عمراني شــهردار تبريز گفت: از تجارب گردشــگري ژاپن استقبال ميكنيم و اميدواريم با ادامه همكاري و اعزام هيئتهاي كارشناســي، به اين مهم نايل شــويم. به گزارش ميراث آريا، محمدحســين اســحقي در ديدار بــا نمايندگان آژانس همكاريهاي بينالمللي ژاپن (جايكا)، با اشاره به تجربيات موفق كشور ژاپن در حوزه صنعت گردشــگري و توسعه آن بيان كرد: اســتفاده از اين تجارب ميتواند مسير ما را در رســيدن به هدف توسعه گردشــگري پايدار و مطرحشدن شهر تبريز بهعنوان مقصد گردشگري هموارتر سازد.

معاون فني و عمراني شهردار تبريز، بر نقش اساسي اين شهر در تحولات سياسي، اقتصادي و فرهنگي منطقه آســيا و خاورميانه تأكيد كرد و گفت: شهر تبريز گذرگاه و مركز اصلي تبادلات تجاري چين و اروپا در مسير جاده ابريشم بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.