صخرههاي بكر و طبيعي ايران هدف ماجراجويان ورزشي

TOURISM - - كولهپشتي -

■ محمــد باريكانــي/ روســتاى »ســنج« در منطقه برقان كرج داراى يك ديواره خوب براى ســنگنوردى و صخرهنوردى در طبيعت است.

اين ديــواره بر دهانه دو غار بــزرگ قرار گرفته و يك رودخانه نيز زير آن جريان دارد و چشــمانداز جنگلى زير پاى ســنگنوردهايى اســت كه از ايــن ديواره صعود مىكنند، بنابراين ديواره برقان مىتواند علاوه بر تماشــاى ســنگنوردى و فعاليت صخرهنوردى، منطقه خوبى براى تفريح و پيكنيك يكروزه خانوادگى در طبيعت باشد.

ديـواره بـوكان در تهران: ايــن ديــواره بالاتر از ســهراه ياســر در منطقــه نيــاوران تهران قــرار گرفته اســت. ديواره بــوكان منطقهاى شــبيه بام تهــران دارد و محــل خوبى بــراى تمرينهاى يكروزه ســنگنوردها و صخرهنوردهاست.

منطقـه سـنگنوردى ورديـج: ايــن منطقه در روســتاى ورديج تهران قرار دارد. بزرگراه همت را كه به ســمت غرب برانيد، به روستاى ورديج مىرسيد. كوههاى اين روســتا ديوارههاى كوتاه دارند و براى ســنگنوردى بــه روش بولدرينــگ بدون اســتفاده از طنــاب و تنها با بهرهگيرى از تشــك مخصوص مناســب است. اگر به اين منطقه از تهران برويد، مىتوانيد صخرهنوردهاى زيادى را ببينيد كه بر ديوارههاى كوتاه چسبيدهاند و تشكهاى زير پايشان امنيت جانى آنها را حفظ مىكند.

كشـار عليا: اين منطقه در محدوده كن ســولقان تهــران در روســتاى كشــار داراى ديوارههــاى متعدد با ارتفاعات كوتاه اســت. كشــار عليــا از مراكز آموزش و تمرين سنگنوردى به شــيوه بولدرينگ يا صخرهنوردى بدون طناب نيز محسوب مىشود. سنگنوردها ديوارههاى اين منطقه را به دليل خوش آبوهوابودن و برخوردارى از ديوارههاى متعدد بيشتر مىپسندند.

ديواره سـخت خرمآبـاد: ديــواره »يافته« در خرمآبــاد از ديگــر مكانهــاى مشــهور ســنگنوردى و صخرهنــوردى -البته براى حرفهاىها- اســت. اين ديواره بر بدنه كوهى به همين نام با ارتفاع 3200 متر واقع شــده و ســنگنوردها تنها قادر به پيمودن مســير 400 تا 600 مترى ديواره رولكوبشده اين كوه هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.