برگزاري كارگاه حمايتيابى در برنامههاى اجتماعمحور در مازندران

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

دكتر بهمن صديق، سرپرســت پيشــگيرى از آســيبهاى اجتماعى ســازمان بهزيستى كشور گفت: حمايتيابى فقط افزايش آگاهى درباره يك مسئله، موضوع يــا موقعيت نيســت؛ بلكه هدف آن جســتوجوى تغيير در سياســتها، اقدامات و روشهــا، تصميمات و نگرشهايى اســت كــه موجب فقر و بىعدالتــى در جامعه مىشــود. به گــزارش دهقان خبرنــگار توريســم در مازندران، كارگاه آموزشــى حمايتيابــى در برنامههاى اجتماعمحــور با حضور دكتر بهمن صديق سرپرســت دفتر پيشــگيرى از آسيبهاى اجتماعى ســازمان بهزيستى كشور و رحمانى معاون امور توســعه پيشــگيرى بهزيستى اســتان مازندران در مجتمع فرهنگى- آموزشى شــهيد بهشــتى خزرآباد سارى برگزار شــد. وى افزود: امروزه معضلات اجتماعى در هر اســتان و منطقهاى ممكن است متفاوت باشد كه اين امر بايد براى همه قابل درك و فهم بوده و تمام دســتگاهها به اين امر حســاس باشــند. دكتر صديق اظهار داشت: پرداختن به مقوله آسيبهاى اجتماعى در كشور قبل از برنامهريزى نيازمند اطلاعات اســت كه در اين راستا سامانه رصد آسيبهاى اجتماعى راهاندازى شده اســت. سرپرست پيشــگيرى از آسيبهاى اجتماعى ســازمان بهزيستى كشور بيان داشــت: اين سامانه با پاياندادن به آمار و اطلاعات متفاوت باعث مىشود مقامات تصميمگيــر بخش دولتى و غيردولتى با اتكا به يافتهها و اطلاعات كاملاً مســتند، منابع خود را در كاهش مخاطرات اجتماعى به كار گيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.