يكونيم ميليارد تومان اعتبار براى مرمت بناهاى زلزلهزده لازم است

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

مدير اداره كل ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشگرى استان كرمانشاه با تأكيد بر بررســى كامل همه محوطههاى تاريخى در اســتان كرمانشــاه، اعلام كرد: 11 بناى تاريخى در اين اســتان بر اثر زلزله دچار آسيبديدگىهايى شدند كــه خوشــبختانه امكان مرمت و ســاماندهى آنها وجــود دارد. جليل بالايى در گفتوگو با ايسنا در توضيح وضعيت بناهاى تاريخى آسيبديده در سطح استان گفت: عمدهترين تخريب در زلزله يكشنبهشــب 21 آبان در غرب كشور، متوجه »كاروانســراى قصرشيرين« شد كه متأسفانه يكى از ديوارهاى تاريخى به طول 20 متر، ضخامت 80 ســانتىمتر و ارتفاع هشت متر تخريب شده و به بازسازى و دوبارهســازى نيــاز دارد. او با تأكيد بر بررســى وضعيت محور ساســانى در ســرپلذهاب بهطور كامل بيان كرد: خوشــبختانه كتيبــه »آنوبانى نى« و »طاق گرا« سالم هستند و هيچكدام آسيبى نديدهاند، اما با توجه به قرارداشتن آنها در كنار كوه، تعدادى ســنگ بزرگ اطراف قديمىترين كتيبه ايران و بناى تاريخى »گرا« را پر كرده است كه آنها بايد پاكسازى شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.