معرفى »مشهد شهر جهانى صنايعدستى گوهرسنگها« با استفاده از المانهاى نوروزى

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

در ديــدار مديــركل ميراثفرهنگــى، صنايعدســتى و گردشــگرى خراســان رضوى با شهردار مشــهد، بر معرفى »مشــهد شهر جهانى صنايع دستى گوهرسنگها« تأكيد شد.

به گزارش ميراث آريــا، محمدرحيم رهنما مديركل ميراثفرهنگى خراســان رضوى با قاسم تقىزاده خامسى شهردار مشهد ديدار و گفتوگو كــرد. در ايــن ديدار شــهردار مشــهد در زمينه اختصاص بخشى از المانهاى نوروز 97 به بحث صنايعدســتى گوهرســنگها با محوريت فيروزه و عقيــق قول مســاعد داد تا از ايــن طريق براى مانــدگارى گوهرســنگها بــه ميراثفرهنگى و دبيرخانه مشهد شهر جهانى گوهرسنگها كمك شــود. تقــىزاده خامســى تصريح كــرد: از تمام ظرفيت شهردارى مشهد براى حفظ و ماندگارى عنوان »مشــهد شــهر جهانــى گوهرســنگها« استفاده خواهيم كرد. او همچنين با اشاره به تغيير كاربرى خانههاى تاريخى و اســتفاده از اين بناها در معرفى شــهر مشــهد و راهانــدازى موزههاى مختلــف بــا همــكارى ميراثفرهنگى خراســان رضوى قول همكارى داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.