سرمايهگذاران گردشگرى راه سمنان را بلد ميشوند

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

مديركل ميراثفرهنگى سمنان تأكيد كرد كه همايش معرفى فرصتهاى اقتصادى و سرمايهگذارى ايران، زمينهساز معرفى فرصتهاى سرمايهگذارى در حوزه گردشــگرى اين اســتان اســت. به گزارش روابطعمومى اداره كل ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى اســتان ســمنان، حسين خواجه بيدختى در ديدار با پرهام جانفشان سرپرست صندوق احيا و بهرهبردارى از بناها و اماكن تاريخى و فرهنگى سازمان ميراثفرهنگى، گفت: اين همايش، فرصت مناسبى را براى معرفى و جذب سرمايهگذار در حوزه ميراثفرهنگى

و گردشگرى استان سمنان فراهم مىكند. او افزود: از قابليتهاى اين همايش بايد براى جذب ســرمايهگذاران بــراى ســرمايهگذارى در بناهاى تاريخى استفاده كرد. منوچهر صادقى، مديركل دفتر جذب و حمايت از سرمايهگذارى ســمنان نيز با بيان اينكه اين همايش با پيگيرى وزارت اقتصاد و دارايى در ســطح ملــى برگــزار مىشــود، گفــت: در ايــن همايــش، فرصتهــاى سرمايهگذارى در حوزههاى مختلف، با رويكرد ملى و به دست دستگاههاى مختلف ارائه مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.