شگرد خريد ارزان لوازمگران طبيعتگردي!

TOURISM - - مسافر -

شــايد تا بــه حال دهها بــار از كنــار مغازههاى فروش لوازم سربازى بىتفاوت رد شده باشيد و شايد هيچوقت علاقهاى به داخلشــدن به آنها نداشــتهايد، مثــلاً اگــر اهل تهران هســتيد، تا به حــال چند بار به محله گمرك سر زدهايد؟ مغازههايى كه لباس و لوازم سربازى ميفروشند، بهترين جا براى پيداكردن وسايل اوليــه كمپ مانند بطرىهــاى آب و كمكهاى اوليه هســتند. همچنين قيمتهاى خيلى مناســبى در مقايسه با ســاير فروشــگاهها دارند، اما بهتر است قبل از سر زدن بــه اين مغازهها، بدانيد دنبال چه چيزى هســتيد. در ادامــه چند نــوع از لوازمي را كه هميشــه خريدن آنها از فروشگاهههاى لوازم سربازى بهصرفههتــر اســت، بر ا يتــا ن

آوردهايم.

شـلوارهاى سـربازى: اين شــلوارها براى طبيعتگــردى بســيار مناســباند، ضمــن اينكــه قيمتهايشــان واقعاً خوب است. شــلوارهاى نازك و نخى و يا شــلوارهاى شــشجيب ارتشى، هر كدام كه با تيپتان جور در ميآيد، مناسباند.

پوتين: حتماً پوتينهاى سربازى خاكىرنگ را زيــاد ديدهايد. اين پوتينهاى بســيار مقاوم احتمالاً گرانترين جنس اين ليســت خواهند بود ولى با توجه بــه مواد ســازنده و ضدآببودنشــان در مقايســه با جنسهــاى بيرونى قيمت خوبى دارنــد. بعضى از اين پوتيننها ســنگيننوزن هستند و اگر قرار است براى مسافتهاى طولانى از آنها استفاده كنيد، بهتر اســت بــه دنبال

سبك ترين آنها باشيد. اين اجناس دخترانه و پسرانه ندارند و هر كسى با توجه به سليقهاش ميتواند آنها را به پا كند.

طناب چتربازى: اگــر بتوانيد اين طنابها را پيدا كنيد، به درد همه چيز از جمله فيكسكردن چادر، آويزانكردن غذايتــان از درخت و... مىخورند. وزن قابل تحملشان هم بسيار زياد است.

جعبه مهمات: اين جعبههاى مقاوم و ضدآب وســيله لازم هــر ماجراجويى هســتند و لوازمي مثل كمكهــاى اوليه را ايمن و خشــك نگــه ميدارند. بايد خوششــانس باشيد اگر اين وسيله را در يكى از مغازههاى لوازم سربازى پيدا كنيد.

پشهبند: اگر بتوانيد پشهبند را در مغازههاى فروش لوازم ســربازى پيــدا كنيد، خيلــى به دردتان خواهد خورد. مزاياى پشهبند را هم كه همه مىىدانند.

كلاه: كلاههاى مناســب ســربازى در جذب رطوبت و مقاومــت از كلاهههاى ديگر بهترند و خيلى هم ارزان هســتند. شايد كلاه را بتوان از هر جايى تهيه كرد، اما عموم اين كلاههــا قابل تنظيم براى اندازههاي مختلف سر و همچنيــن داراى جيب و يا بند براى گذاشتن وسايل كوچك هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.