عطرنان برنجي ولاكو درجنگلهايگيلان

TOURISM - - گردشگري غذا -

منطقه گيلان يكى از اســتانهاى سرســبز شمالى ايران است كه علاوهبر جاذبههاى گردشگرى و طبيعى فراوان آن كه شهره عام و خاص است، غذاها، نانها و شيرينىهاى محلى و سنتى اين استان نيز محبوبيت زيادى دارد.

يكي از ســوغاتهاى غرب گيلان و يكى از مهمترين منابع درآمد قســمت بزرگى از اهالى خصوصاً در زمان حاضر، »نان برنجى« و »نان لاكو« محسوب ميشود.

به گفته بســيارى از مسافران اگر در ســفرها نتوانيد غذاهاى محلى را مزه كنيد، مانند آن است كه هيچ كارى انجام ندادهايد. خوردن غذاهاى هر منطقه ما را با فرهنگ و نوع خوراك آنها آشنا مىكند.

بدون شــك يكى از خاطرهانگيزترين مراحل ســفر، بخش خوراكىهاست. همه گردشگران در مسافرت هميشه مىخواهند مزههاى مختلف را با طعم محلى هر شهر تجربه كنند.

گيلان به علت تنوع قومى و فرهنگى و درنهايت متفاوتبودن معيشت ساكنان اين خطه، از لحاظ نوع زندگى رســمهاى خاصى دارد كه علاوهبر پوشــش و مناسبات خاص، از لحاظ آشــپزى نيز با شهرهاى مجاور متفاوت به نظر مىرســد. بهعنوان مثال شــامى رودبار كه با روغن زيتون تهيه مىشود، زبانزد است يا سيرواويج كه با سير و تخممرغ محلى درســت ميشود. البته اين تفاوت و تنوع منحصر به غذا نمىشود؛ بلكه شامل شيرينىهاى محلى نيز اســت. گرچه ظاهر برخى شــيرينىها در شهرهاى مختلف گيلان ممكن اســت يكى باشد اما از لحاظ طعم و كيفيت با هم فرق دارد.

گاهى اوقات در برخى مناطق تهيه اين شــيرينىها در زمانهاى خاص انجام مىشــود. بهعنوان مثال در مناطق مختلف استان صرفاً در ايام عيد يا روزهاى تعطيل، زمانى كه فرزندان يا اقوام كه هريك در شهرهاى ديگر زندگى مىكنند، به منزل بزرگترها مىروند براى شبنشينى يا دورهمبودن، نان محلى، حلوا و حبوبات بوداده كه جملگى با نوع مشــابه خود در مناطق ديگر متفاوت اســت، تهيه مىشود تا ساعاتى را در كنار هم بوده و گپوگفتى داشته باشــند. نان برنجي با آرد برنج و به روش غالباً نيمهســنتى تهيه مىشــود و به رنگ نارنجى و در دو نوع كاملاً ترد و نرم است. نان لاكو نانى گرد و كمى كلفتتر از نان برنجى و به رنگ سفيد و كاملاً نرم و بسيار خوشمزه است. خصوصيت منحصربهفرد نان برنجى خشــك اين اســت كه به مدت ماهها در جاى خشك سالم و قابل استفاده باقى مىمانــد. مواد اوليه اين شــيريني آرد برنــج، آرد گندم، روغن، مقدارى آب و در صورت لــزوم اندكى زعفران يا زردچوبه است.

در گذشــته لاكو را با فســنجان خشــك (لاكوكباب) يا در ايــام رغائب (جمعه اول ماه رجــب) با حلواى تر مىخوردند اما بيشتر اوقات موقع عيد لاكو مىپختند.

شيوه ديگري از پخت هم به اين صورت است كه خمير را در تنور قرار مىدهند كه به آن خپولك تنورى مىگويند و نسبت به نوع سرخشده سالمتر است.

نوع ديگرى از خپولك وجود دارد كه مقوىتر است و از آن بيشتر بهعنوان يك غذا استفاده مىكنند. در محتويات آن گوشــت چرخشــده و زعفران هــم وجــود دارد و به آن »گردهگوشتى« نيز مىگويند كه طعم بسيار لذيذى دارد.

در ايام نهچندان دور رســم بــود كه مادر عروس براى عروس و داماد صبحانه تهيه مىكرد و گردهگوشــتى يكى از غذاهاى اصلى صبحانه تازهعروس و داماد بود.

برخــى بنــا به ســليقه و ذائقه خود خميــر آن را قبل از سرخكردن با كنجد تزيين مىكنند كه طعم آن را بهتر مىكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.