سوراغ؛خورشي همهفنحريف

TOURISM - - گردشگري غذا -

ســوراغ يكــى از غذاهــاى محلى مردم اســتان هرمزگان اســت كه البته بايد آن را نوعى دســر ناميد؛ چون بــراى طعمدادن به غــذا از آن اســتفاده و همراه غذاى اصلى ميل مىشود.

ايــن خــورش قدمــت هزارســاله دارد. در بندرعبــاس مخلــوط ماهــى مومــغ (حشــينه) و آب نمــك و خــاك ســرخ جزيره هرمــز و پوســت نارنج (براى اينكه خوشبو شــود) را با نمك زياد در ظرفى كــه درب آن محكم بســته شــود، به مــدت 10 روز مىگذارند كه غليظ شــود. ســپس ماهىهاى مانده را در ايــن محلــول زده و دوبــاره در ظــرف مىريزند. ســوراغ در شــكلهاى مختلفــى مصــرف مىشــود؛ آن را روى نــان ماليــده و ســرو مىكننــد يــا بهعنــوان مــواد اســتانبولى بــا برنــج دم كرده و نوش جان مىكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.