ازدواج به سبك كوهنوردان

TOURISM - - حياطخلوت -

يك زن و شــوهر عكسهاى عروســى خود را در شــرايط عجيب و غريبى گرفتند. براساس گزارش تلگراف، اين زوج چينى عكسهاى عروســى خود را درحالىكه بين زمين و آســمان معلق و فقط با ريسمان و گيره فلزى از صخره آويزان هستند، گرفتند. منظره كوهســتان »چايا« در شهر »ژوماديان« استان »هنان« چين جايى بود كه اين زوج تازهعروسىكرده براى گرفتن عكسهاى عروسى انتخاب كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.