شنيدن »آوا«ي اميد بعد از زلزله

TOURISM - - حياطخلوت -

حدود ســاعت پنج بامداد ديروز سهشــنبه نوزادى در بيمارســتان صحرايى ايجادشــده از سوى ارتش جمهورى اسلامى ايران در شهر زلزلهزده سرپل ذهاب به دنيا آمد و براى لحظاتى موجى از شــادمانى در ميان كادر درمانى تلاشــگر و مردم نگران اين شــهر ايجاد كرد. تولد اين نوزاد دختر با نام »آوا« در شــرايطى كه حدود يك روز از زلزله مهيب سرپل ذهاب و مصيبتهاى وارده به مردم اين سامان مىگذرد، بارقه اميدى از نشاط و زندگى در ميان زلزلهزدگان ايجاد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.