آمادگى گردشگران خارجى براى كمك به زلزلهزدگان

TOURISM - - حياطخلوت -

زوج گردشگر سوئيسى با مراجعه به جمعيت هلالاحمر شهرستان بهار، براى امدادرســانى و حضور در مناطق زلزلهزده كرمانشاه اعلام آمادگى كردند. رئيس جمعيت هلالاحمر شهرستان بهارگفت: اين دو گردشگر از دستآفرينههاى زيباي لالجين بازديد كرده و صبح سهشــنبه قصد بازديد از غارعليصدر را داشــتند، اما پس از اطلاع از وقوع زلزله در كرمانشاه و نياز شهروندان ساكن در اين استان به امدادرسانى، سفر تفريحى خود را نيمهتمام گذاشته و با مراجعه به هلالاحمر بهار خواستار حضور و امدادرسانى در كرمانشاه مىشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.