ايتاليا خانه تاشو ضدزلزله مىسازد

TOURISM - - حياطخلوت -

رناتــو ويدال معمــار ايتاليايى، خانه ماژولى طراحى كــرده كه در كمتر از يك روز احداث مىشــود و ضدزلزله اســت. اين خانه ازپيشســاخته تاشــو كه

M.A.Di نام گرفته، چنان محكم ســاخته شــده كه در برابــر زلزله نيز مقاومت مىكند و از چوب ســاخته مىشود. خانه مذكور در دو حالت دوطبقه ‪46 (27،‬ و 56 مترمربعى) يا سه طبقه (70 و 84 مترمربعى) ساخته مىشود. هر خانه داراى آشــپزخانه، غذاخورى و حمام است كه در طبقه اول است. چارچوب Aمانند اين خانه به تاشوبودن آن كمك مىكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.