رويدادهاى مهم 24 آبانماه در تقويم خورشيدى 26 صفر در تقويم قمري و 15 نوامبر در تقويم ميلادي

TOURISM - - حياطخلوت -

■ 1358شمسي: تصويب قانون اساسي جمهوري

اسلامي ايران

پــس از پيروزي انقلاب اســلامي و برگزاري اولين انتخابــات كه منجــر به تعييــن نوع حكومت و تشــكيل جمهــوري اســلامي در ايران شــد، بحث راجع بــه تعيين قانون اساســي نظام در محافل مختلف گسترش يافت. در ايــن مرحله با تيزبيني امام خمينــي(ره)، پيشنويس قانون اساسي كه پايه نظام جمهوري اسلامي ايران را بر آموزهها و ارزشهاي حياتبخش اســلام بهويــژه عدالت اجتماعي و جامعــه توحيــدي قرار داده اســت، نــگارش يافت و با تأكيد امام(ره)، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي در 12 مــرداد 1358 برگزار شــد. اين مجلــس در 28 مرداد 1358 فعاليــت خود را آغاز كرد تا اينكه پس از ســه ماه تــلاش و كوشــش فوقالعاده و كار پرمســئوليت، تدوين قانون اساســي جمهوري اسلامي ايران را به انجام رساند. اين قانون ســپس در يك همهپرسي در 12 آذر 1358 به تأييد مردم مسلمان ايران رسيد.

■ روز كتاب و كتابخواني كتــاب محصول تجربههــاي بشــري و خلاقيتهاي ذهني و آموختههاي درازمدت انســان اســت. سهم كتاب در انتقال دانشها، گاهي به مراتب بيشــتر و فراتر از ديگر ابزار آموزشــي اســت. پديدآوردن آثار علمي و فرهنگ مكتــوب از توصيههاي مهم اولياي دين اســت و با كمك به گســترش دانــش، بهعنوان يك ميــراث فرهنگي براي نســلهاي آينده ماندگار ميشــود. يكي از مشــكلات و كاســتيهاي جامعه ما، گريز از كتاب و پايينبودن ســطح فرهنگ مطالعه اســت. از آنسو دامنه علوم و موضوعات و كتابها گســترش يافته اســت و بايــد فرصت و نيروي كتابخوانان به خواندن بهترينها و لازمترينها اختصاص يابــد. از اين رو با نامگــذاري امروز به نــام روز كتاب و كتابخوانــي، اهميت اين موضوع بيشــتر از قبل مطرح ميشــود تا بهعنوان يك فرهنگ در جامعه نهادينه شــود. 24 آبان ســال 1372 بهعنــوان روز كتاب و كتابخوانى تعيين شد.

■ 288قمري: درگذشت »ثابت بن قره حراني«

رياضيدان، طبيب و فيلسوف عراقي

ثابــت بن قره حراني رياضــيدان و منجم عراقي در ســال 211ق متولد شد. او از دانشمندان بزرگ زمان خود بهشــمار ميرفــت و در ترجمه متون علمــي از زبانهاي سرياني و يوناني به عربي مهارت زيادي داشت. بسياري از آثار يونانيان توسط ثابت يا تحت سرپرستي او به زبان عربي برگردانده شده است و او از اين نظر سهم مهمي در پيشرفت علوم دارد. برخي مورخان تعداد آثار ترجمهشده توسط اين دانشمند را متجاوز از 130 كتاب و رساله ذكر كردهاند. وفات ثابت در 77 سالگي روي داد.

■ 1988ميلادي: روز استقلال »فلسطين« و اعلام تشكيل

دولت مستقل اين كشور

مســئله فلســطين گرچه بعــد از جنــگ جهاني دوم بهعنــوان يــك مســئله بينالمللــي مطرح شــد و مراحل گوناگوني را پشت سر گذاشت، اما آغاز انتفاضه 1987م كه به »انقلاب ســنگ« نيز معروف شــد، بار ديگر توجه جهانيان را به اين مســئله معطــوف كرد. در اولين ماههاي ســال 1988م بسياري از فلسطينيان مناطق اشغاليِ قبل از سال 1967م، در اعتصابات و تظاهرات شركت ميكردند. در نيمــه نوامبر 1988 شــوراي ملي فلســطين كه ســال قبل از آن تأســيس شــده بود، در الجزاير تشــكيل جلسه داد و در 15 نوامبــر 1988م موجوديت »دولت مســتقل فلســطين« را اعلام كــرد. همچنين بيتالمقــدس بهعنوان پايتخــت اين كشــور تعيين شــد. در عين حــال، حاضران در اين اجلاســيه بــدون توجه به خواســت اكثريت مردم فلســطين و نيز تمام جهــان اســلام، قطعنامههاي 181 و 242 ســازمان ملل كه موجوديت اســرائيل را به رسميت ميشــناخت، پذيرفتند. در طي 10 روز پس از اين جلسه، 54 كشــور موجوديــت كشــور مســتقل فلســطين را به رسميت شناختند.

■ 2000ميلادي: درگذشت »مهدي ادواردو آنيلي«

مسلمانايتاليايي

ادواردو آنيلي، تنها فرزند سناتور مشهور ايتاليايى، جيواني آنيلي، در ســال 1954م در شهر نيويورك به دنيا آمــد. وي پس از پايان تحصيلات خود در رشــته اديان و فلســفه شرق، در سن 20 سالگي پس از آشنايى اتفاقي با قرآن در يكي از كتابخانههاي آمريكا، به اسلام علاقهمند شــد و پــس از مطالعه درباره اين دين آســماني، در يكي از مراكز اســلامي نيويورك به آيين الهي اســلام مشرف شــد. ادواردو كه پس از تشــرف به دين اسلام، نام هشام عزيــز را بــراي خود برگزيــده بود، پــس از چندي ضمن آشنايى با انجمن اسلامي فارغالتحصيلان ايتاليا، به مذهب تشــيع گراييد و نام مهدي بر خود نهاد. ادواردو آنيلي در ســالهاي اوليه پيروزي انقلاب اســلامي ايران، به كشور ايران ســفر كرد و با امام خميني(ره)، بنيانگذار جمهوري اســلامي ايران ملاقات كرد. ادواردو آنيلي ســرانجام در روز پانزدهــم نوامبر ســال 2000م پس از خروج از خانه بــه طرز مرموزي در 46 ســالگي درگذشــت و برخلاف علائــم فــراوان مبنيبر ضــرب و جــرح، جســد او را با ســرعت و بدون تحقيق و بررسي درباره علل اصلي مرگ به خاك سپردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.