بچه تليسمان زيباتر به ايران مىآيد!

TOURISM - - حياطخلوت -

مگان بازار ايران احتمالاً مجهز به گيربكس اتوماتيك 7سرعته دوكلاچه خواهد بود و پيشبينى مىشود در گام نخست نيز مدل سدان رنو مگان كه مىتوان آن را بچه تليسمان نيز ناميد، راهى بازار ايران شود.

خبرها حاكى از آن است كه رنو براى بازار ايران نمونهاى از مگان را كه به موتور 1,2 ليترى توربوشارژ مجهز اســت، در نظر گرفته كه اين موتور مىتواند 130 اســب بخار نيرو و 205 نيوتنمتر گشــتاور توليد كند. شركت رنو فرانسه اين خودرو را توليد ميكند. به نظر مىرسد با توجه به سابقه خوبى كه از اين خودرو در ذهن مردم ايران وجود دارد، نوع جديد مگان كه در نماى ظاهرى بســيار زيباتر از نســل گذشته ارائه شده، مىتواند فروش خوبى داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.