سوت قطار تبريز- وان به صدا درميآيد

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

مديركل راهآهن آذربايجان از راهاندازى قطار تبريز- وان (تركيه) خبر داد. به گزارش فارس، شاپور ارسلانى در تبريز گفت: قطار مسير تبريز- وان تا پايان خرداد يا نهايتاً 15 روز آينده راهاندازى مىشود.

وى افــزود: براســاس برنامهريزى اوليه، اين قطار هفتــهاى يك رام و بهصورت شــبرو خواهد بود، بهطورى كه شــب از سمت تبريز به طرف وان حركت و صبح روز بعد در وان توقف ميكند و غروب همان روز مســير برگشــت به ســمت تبريز را طى خواهد كرد. مديركل راهآهن آذربايجان نوع قطارهاى اين مسير مسافرتى را در پيشنهاد اوليه ريل باس و اكسپرس خواب اعلام كرد و اظهار داشت: از اين دو گزينه اكسپرس خواب با كوپههاى 6 نفره، با توجه به شبرو بودن اين قطار مورد توافق دو طرف قرار گرفته اســت. وى با اشــاره به ظرفيت 250 نفره قطار اين مسير تأكيد كرد: اين ظرفيت در صورت استقبال مسافران قابل افزايش خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.