سيماى حمام رهنان سنتى ميشود

مرگ»چشمهعلى«مقصرى به نام مترو دارد

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

چند ماهى اســت چشمه على شهررى بهعنوان يكى از نقاط باستانى معروف و با قدمت 8هزار ساله خشك شده است؛ علت خشكى آن حفر تونل خط 6 مترو تهران اعلام شــده و ميراثفرهنگى تهديد كرده كه در صورت حلنشــدن مشكل، پيگيرى حقوقى را در دستور كار قرار خواهد داد. مدير ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشــگرى شهرســتان رى اعلام كرد: احداث خط مترو در محدوده دولتآباد تا جاده معدن در اين شهرســتان موجب خشــكى آب »چشــمه على« در روزهاى اخير شده است. اميرمصيب رحيمزاده افزود: شيارهايى براى تخليه آبهاى زمينى در جهت احداث تونل مترو توســط مجرى طرح خط 6 مترو تهران زده شــده كه اين شــيارها علت اصلى كاهش آب »چشــمه على« هســتند. وى به جلســه اداره ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى شهرستان رى با مسئولان و مجرى طرح خط 6 مترو تهران اشــاره كرد و يادآور شد: مجرى اين طرح متعهد شده بود پس از پايان احداث تونل بهصورت علمي و دقيق تمامي شــيارهاى موجود كه موجب خشكى »چشمه على« شده است را احيا كند. رحيمزاده يكى ديگر از دلايل كمآبى اين چشــمه تاريخى را برداشــتهاى آب زيرزمينى و ايجاد چاههاى كشــاورزى توسط مردم بيان و تأكيد كرد: مطالعات زمينشناسى براى پىبردن به علت كمآبى اين اثر تاريخى كه قدمت 8هزار ساله دارد، بسيار ضرورى است.

مديــركل ميراثفرهنگى اصفهان گفت: با توجه به اســتقبال گردشــگران خارجى از ســلايق و خلاقيتهاى جديد و نبود حمام سنتى در شــهر، با توافق شهردارى، حمامي در شرق اصفهان به نام »رهنان« احيا ميشود. به گزارش مهر، فريدون اللهيارى اظهار داشت: در طول ســالهاى گذشته بسيارى از گرمابههاى قديمي و تاريخى اصفهان به شكل موزه و يا ســفرهخانه بازسازى شده است، بهنوعى كه در صنعت گردشگرى هنوز حمامي كه به شــكل سنتى براى گردشگران خدماترســانى انجام دهد، نداريم. وى افزود: اين بحث در كشورهاى پيشرفته دنيا و حتى كشورهاى پيرامونى ما مانند تركيه وجود دارد و با احياى حمامهاى ســنتى تنوع فوقالعاده و جالب توجهى در صنعت گردشگرى اين كشورها شاهد هســتيم. مديركل ميراثفرهنگى استان اصفهان بيان داشــت: با توجه به اينكه گردشگران خارجى بهشــدت از اين نوع جاذبههاى گردشگرى و سلايق و خلاقيتهاى جديد استقبال مىكنند، ميراثفرهنگى اصفهان نيز قصد دارد حمامهايى را در اين اســتان به شكل سنتى براى گردشگران احيا كند. وى ادامه داد: البته بايد توجه داشته باشيم كه منظور از احياى حمام به شكل سنتى امكان استفاده از مواردى مانند خزينه و غيره نيست، بلكه اين حمامها به شكل قديمي در قالبهاى مرتبط با طب سنتى احيا مىشود. راهاندازى سومين پل معلق در اردبيل

سرپرســت اداره كل ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى اســتان اردبيل گفت: عمليات اجرايى ســاخت سومين پل معلق استان اردبيل با سرمايهگذارى بخش خصوصى در خلخال آغاز ميشود.

به گزارش ايرنا، نادر فلاحى افزود: پس از مشگينشــهر و هير، خلخال ســومين شهرســتان استان اردبيل اســت كه مجوز احداث پل معلق آن در منطقه نمونه گردشگرى ازناو صادر شده است.

وى گفت: درخواســت و پيشنهاد ايجاد ســه پل معلق ديگر در ساير شهرستانهاى اســتان به اداره كل ميراثفرهنگى ارائه شده كه بــا توجه به اعمال محدوديتهاى مركز كشــور در اين زمينه امكان صدور مجوز براى راهاندازى اين طرحهاى گردشــگرى جديد وجود ندارد و با اين پيشنهادات مخالفت شده است.

فلاحــى اظهار كــرد: با هدف تســريع در كار ســرمايهگذاران بخش گردشگرى در اســتان اردبيل هماكنون صدور موافقت اصولى و جوابيه استعلامات ادارى به يك هفته در اداره كل ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشگرى كاهش يافته اســت. وي افزود: رويكرد جديد گردشــگرى با هدف گسترش تأسيسات و امكانات گردشگرى از جنوب به ســمت شمال استان اردبيل صورت خواهد گرفت كه اين رويكرد در گذشته از سمت شرق به غرب استان بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.