گيلان به دنبال تأمين آب شرب گردشگران

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

مديرعامل شــركت آب و فاضلاب روســتايى گيلان، با اشاره به در پيش بودن فصل تابســتان و ورود گردشــگران به گيلان، گفت: با ورود مســافران، جمعيت شــناور استان چندين برابر شده كه بهعلت حضور بيشتر آنان در مناطق روســتايى، تأمين مناسب آب شرب گردشــگران و مشتركان از اهميت بسزايى برخوردار است. به گزارش ايسنا، محبعلى رنجور با بيان اينكه آگاهىبخشى و انعكاس صحيح واقعيات و مباحث مرتبط با مشكلات آب استان، موجب اهتمام بيشــتر روستاييان در رعايت الگوى مصرف آب مىشــود، اظهار كرد: همواره مشتركان روســتايى در گذر از بحران كمآبى، همراه شركت آبفار بودهاند. وى با بيان اينكه هدايت روســتاييان استان به ســمت مديريت مصرف، در عبور از چالشهاى ناشــى از كمآبى مهم و تأثيرگذار اســت، افزود: اگر مردم عزيز در ساعات پيك مصرف مقدارى از مصارف خود كم كنند، امكان تأمين پايدار آب شــرب براى همگان وجود خواهد داشت. رنجور خاطرنشان كرد: اگر هر يك از مشــتركان روستايى اســتان فقط يك درصد در مصرف آب شرب صرفهجويى كنند، نياز آبى 3هزار خانوار تأمين مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.