هنرمندانصنايعدستىالبرز هنوز دغدغه بيمه را دارند

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

مديركل ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى البرز با اشاره به نقش صنايعدستى در اشتغالزايى و معيشت خانوادههــا، گفــت: بهرغم تلاشهــاى انجامشــده، تاكنون دغدغه بيمهاى هنرمندان صنايعدســتى استان برطرف نشده اســت. به گزارش ايرنا، فخرالدين صابــرى طالقانى اظهار داشت: موضوع بيمه هنرمندان صنايعدستى در سالهاى اخير تبديل به يك دغدغه جدى شده و بايستى با بسيج ابزارهاى موجــود راهكارهاى قانونى لازم براى رفع اين نقيصه احصا و عملياتى شــود. وى ادامه داد: در اين بخش، ايراد تفســير شــخصى از برخى جمــلات و عبارات در دســتورالعملها، آييننامههــا و بخشنامههــاى ابلاغى وجــود دارد. صابرى طالقانــى گفــت: اكنون اين موضوع به يــك معضل بزرگ در بخش بيمه صنايعدســتى، گردشــگرى، سرمايهگذارى و ميراثفرهنگى در البرز تبديل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.