برگزارى نخستين همايش گردشگرى دريايى در هرمزگان

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

سرپرست ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى هرمزگان از برگزارى نخستين همايش گردشگرى دريايى كشور در زمستان سالجارى در اين استان خبر داد. به گزارش موج، اشــكان مختارى با بيان اينكه پارسال هنرمندان استان 2 ميليون و 280 هزار دلار صنايعدستى از هرمزگان صادر كردند، اظهار داشت: امســال براى رونق صنايعدســتى هرمزگان 14 ميليارد تومان اعتبار تخصيص يافته است و تسهيلات با بهره 4 درصد به مناطق مرزى و 6 درصد روستاييان پرداخت مىشــود. وى افزود: سرانه ايجاد اشــتغال در صنايعدستى پايين و بين 12 تا 16 ميليون تومان اســت و بانوان روســتايى مىتوانند براى ارائه هنر و توانمندى اقتصادى از اين تســهيلات اســتفاده كنند. سرپرست ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى هرمزگان ادامه داد: افزايش مراكز خلاق صنايعدستى بــه 20 مركز، تدوين و جمعآورى اطلس گردشــگرى اســتان و اتمام و مرمت آثار تاريخى از اولويتهاي ميراثفرهنگى هرمزگان اســت. وى گفت: بيســت جشــنواره و نمايشــگاه تا پايان سال در اســتان برگزار مىشود و مهمترين آن نخستين همايش گردشگرى دريايى كشور است كه زمستان امسال در هرمزگان برگزار مىشــود. سرپرست ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى هرمزگان افزود: امســال همچنين معمارى بومي و محلى از بندر كنگ شهرســتان لنگه تا بندر لافت جزيره قشم كانديداى ثبت جهانى مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.