پيش به سوى مرمت بافتهاى تاريخى يزد

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

رئيس ســازمان مديريــت و برنامهريزى اســتان يزد از اختصــاص رديــف اعتبارى در قانون بودجه ســنواتى به نگهــدارى و مرمت بافت تاريخى يــزد خبر داد. به گزارش مهر، ســيدمجتبى حســينىپور با اشــاره به قرارگرفتن شهر تاريخى يزد در فهرســت ميراث جهانى از ســوى يونســكو اظهار داشــت: با پيگيرىهاى صورتگرفته توسط مجموعه مديريت اســتان، رديف اعتبارى در قانون بودجه ســنواتى بــه اين مهم اختصــاص پيدا كرده اســت. وى با اشــاره به پيگيرىهــاى صورتگرفتــه در ســفر اخير نوبخــت به يزد بيــان كرد: خوشــبختانه ســازمان برنامه و بودجه كشــور، نگهــدارى و مرمت بافت تاريخى يزد را در فهرســت نقاط و مناطــق برخــوردار از اعتبار منظورشــده براى حفاظت و آمادهسازى و مرمت آثار ثبتشده كشور در فهرست جهانى قرار داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.