آبگرم معدنى گيوى سروسامان ميگيرد

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

مســئول نمايندگــى ميراثفرهنگــى، صنايعدســتى و گردشــگرى شهرســتان كوثر اســتان اردبيل از ســاماندهى مجتمــع آبگرم معدنى گيوى خبر داد. به گزارش ميراثآريا، على درويشــى، مســئول نمايندگى شهرســتان كوثر تصريح كــرد: ســاماندهى وضعيــت مجتمع آبگرم معدنــى گيوى و توســعه آن در دســتور كار اســت. وي افزود: آبگرم معدنى گيــوى يكــى از جاذبههــاى طبيعتگردى شهرســتان كوثر اســت كه ســالانه هزاران مسافر براى اســتفاده از آن به اين شهرستان ســفر ميكنند. مســئول نمايندگى ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى شهرســتان كوثر ادامه داد: آبگرم گيــوى بــه دليل خواص درمانــى بهويژه در درمــان امراض پوســتى و مفصلى موردتوجه بوده و ســاماندهى مجتمع آن ضرورى است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.