برپايي جشنواره ريواس در شهر خرو نيشابور

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

در آســتانه عيد سعيد فطر جشــنواره ريواس با هدف معرفي اين محصول منحصربهفرد با قابليت جذب گردشــگر براي ديدن مراحل مختلف برداشــت و فــرآوري ريواس و همچنيــن آشــنايي با ظرفيتهاي متنوع گردشــگري شــهر خرو نيشــابور برگزار شــد. به گزارش آريا، شــهردار شهر گردشگري خرو نيشابور در اين خصوص اظهار كرد: سالانه حدود 4هــزار نفر از كارگاههاي ريواس شــهر خرو بازديد ميكنند كه با ايجاد سهولت در مسير دسترسي به كارگاههاي توليد ريواس ميتوان تعداد گردشگران و بازديدكنندگان را افزايش داد. مصطفي قدمياري گفت: ريواس گياهي است كه بهصــورت طبيعي و ديم و به روش ســنتي بايد عملآوري شــود و كشاورزان براي بهدســت آوردن محصول مرغوب كارگاههاي مخصوصي براي هر بوته ريواس ايجاد ميكنند و مراحل برداشــت ريواس يك ظرفيت گردشــگري بسيار خوب اســت. وي يادآور شــد: بــراي افزايش گردشــگر و ايجاد زيرســاختهاي مناسب در حال رايزني با شركتهاي گردشــگري هســتيم و تدوين طرح جامع گردشــگري شهر خرو نيز بهزودي ارائه ميشــود. همچنين آماده همكاري با سرمايهگذاران در اين زمينه هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.