گردشگران تيرماه به سيلوانا دعوتند

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

جلســه هماهنگــى مســابقات بينالمللــى ورزشهاى هوايى در سالن جلسات بخشدارى سيلواناي اروميه برگزار شــد. به گــزارش خبرآنلايــن، عبدالله چمنگلــى، مديركل ورزش و جوانــان آذربايجــان غربى با اشــاره به برگزارى مســابقات بينالمللــى ورزشهــاى هوايــى طــى روزهاى 20 تــا 22 تيرماه در ســيلوانا گفت: با توجــه به برگزارى اولين دوره مســابقات در ســال 94، تمام دســتگاهها بايد با همــكارى و همراهى يكديگر تلاش كنيم تورنمنت امســال با كيفيتى بالاتر نســبت به دوره اول برگزار شــود تا بتوانيم علاوه بر معرفى بخش ســيلوانا بهعنــوان يكى از قطبهاى مهــم ورزشهاى هوايى، اين بخــش را بهعنوان يك مركز نمونه گردشگرى نيز معرفى كنيم. مديركل ورزش و جوانان آذربايجــان غربى همچنين اظهار داشــت: بايد در برگزارى مســابقات، توجه به ويژگىهاى بكر منطقــه را مدنظر قرار دهيــم و در اين راســتا، ميتوانيــم از خانههاى روســتايى منطقه سرسبز ســيلوانا بهعنوان محل استراحت ورزشكاران استفاده كنيم تا هم طبيعت بكر و زندگى سنتى منطقه معرفى شــود و هم بومگــردى بهعنــوان يك راهكار گردشــگرى مدنظر قرار گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.