ضعف فروش، طوق گردن سفال لالجين

TOURISM - - نقش و نگار -

زهرا پاكزاد/ صنايعدســتى مصداق تمامعيار كالاى ايرانى است كه بهعنوان يكى از شاخصهاى اصلى صنايع فرهنگــى و خلاق ايــران جايگاهى اصيــل و كهن دارد و همــواره بهعنوان يك هنر صنعت مورد توجه بوده اســت. به گزارش ايســنا، امتيازات صنايعدســتى پرشــمارند اما هويتزايــى، اشــتغالزايى، ارزآورى و تمركززدايــى، نيــاز اندك بــه اعتبــار و ارزش افزوده بــالا را مىتوان از مهمتريــن شــاخصهاى ايــن هنر صنعــت ارزشــمند قلمداد كرد.

■ فروش، مهمترين مشكل صنايعدستى يكــى از توليدكنندگان ســفال لالجين گفت: اساســاً مهمترين مشــكل صنايعدســتى ما فروش به علت ضعف بازاريابى و تبليغات و بهروزرسانىنشدن دانش هنرمندان اســت. وى با بيــان اينكه صنايعدســتى در داخل و خارج كشــور از اطلاعرســانى صحيــح، تبليغــات و بازاريابى روزآمد بىبهره اســت، افزود: صنايعدستى از نبود بانك اطلاعاتــى، ناكافىبــودن آموزش و بهروزرسانىنشــدن دانش فعالانش رنج مىبرد.

يكــى ديگــر از توليدكنندگان ســفال لالجين نيز به خبرنگار ايســنا گفــت: مؤلفههاى مهم كيفيــت كم، ارزان و فلهفروشــى صنايعدســتى و نبود هيچ برنامه قابل قبولى بــراى بســتهبندى فاخر و درخور باعث شــده تــا توفيق چندانى در روند تجارىسازى صنايعدستى نداشته باشيم.

■ بايد مصرفكننده سفال را اغوا و جذب كرد ســفالگر ديگرى گفت: نمىتوانم دنبال بازار باشــم. آنوقت ديگــر نمىتوانم به توليد بپــردازم. اين در حالى اســت كه بايد توليدكننده تشويق شــود تا به خلاقيت در صنعت سفال بپردازد اما اكنون متأسفانه صادركنندگان ما نيز ســليقهاى برخورد مىكنند. توليدكننده كه نبايد بازار را شناسايى كند؛ او بايد محصول را بر حسب سفارش تهيه كند كه چنين اتفاقى در لالجين نمىافتد و همچنان مشكل فروش اصلىترين معضل سفال لالجين است.

وى مشــكل فــروش را نهتنهــا مربوط بــه لالجين بلكــه مربوط به همه دنيا دانســت و گفــت: اكنون توليد بر تقاضا پيشــى گرفته و از اين رو تبليغات گسترش پيدا كرده اســت. بايد دنبال مصرفكننده گشت و او را اغوا و جذب كرد.

■ لالجين ظرفيت عالي براي رويداد »همدان 2018« رئيس انجمن علمى ســفال و سراميك لالجين نيز در گفتوگو با ايســنا، با بيان اينكه لالجيــن بهعنوان مقصد اصلى گردشگران در همدان است، اظهار كرد: هيچ دعوتى از مسئولان لالجين براى رويداد »همدان 2018« صورت نگرفته و ما خود در تدارك اين رويداد هستيم.

ســليمى ادامه داد: بــا وجود اينكــه لالجين بهعنوان شــهر جهانى ســفال و قطب صنايعدســتى ايران و همدان شناخته شــده، از مســئولان لالجين براى رويداد »همدان 2018« دعــوت بــه عمــل نيامده اســت. وى افــزود: ما خــود در حــال آماده ســازى شــهر جهانى ســفال لالجين بــراى رويــداد »همــدان 2018« هســتيم؛ بهطــورى كه طرحها، برنامهها و نمايشــگاه صنايعدســتى در اين رابطه تدارك ديديم.

■ لـزوم استانداردسـازى و شناسـنامهداركردن سفال لالجين

وى با تأكيد بر اينكه براى استانداردســازى ســفال لالجين و اجراى زنده نمايشگاه سفال براى رويداد »همدان 2018« تلاش زيادى كردهايم، افزود: تشــكيل يك مركز تخصصى ســفال غيرانتفاعى بهمنظــور آموزش مهارت و دانــش بهروز در حوزه ســفال براى ارتقاي كيفيت ســفال و شناســنامهداركردن اشــيا از ديگر اقداماتى است كه در پى انجام آن هستيم و حمايت و هزينه بسيارى مىخواهد. سليمى در رابطه با شناسنامهداركردن صنايعدستى لالجين تصريح كرد: زمانش رســيده كه با پرهيز از فلهفروشــى، نيازســنجى و روزآمدبودن و بســته بندى شكيل، گامهاى اساســى در تجارىســازى صنعتى برداريم كــه به هزينه فراوان و حمايت گسترده سفالگران و مسئولان استانى نياز دارد و اين امر با طرح درخواستها و ارائه راهكارها براى ارتقاي كيفيت صنعت ســفال لالجين و شناسنامهداركردن سفال امكانپذير است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.