سير تا پياز سفر را در اين برنامه ببينيد

TOURISM - - مسافر -

دسترســى به ديتــاى تلفن همراه در ســفرهاى خارجى معمــولاً پيچيــده، گرانقيمت يا با ســرعتهاى پايينتر از نياز اســت، بنابرايــن نرمافزارهاى آنلاين گاه عمــلاً كاربردى ندارند. خوشبختانه برنامههاى كاربردى وجود دارند كه بىنياز از اينترنت مىتوانند در سفر كمكهاى فراوانــى به ما برســانند. نرمافــزار »تريپوســو« Triposo)( يكي از اين نرمافزارهاســت كه مىتواند تمامى اطلاعات موجود در ويكىپديا، ويكىتراول و ديگر پايگاههاى اطلاعاتى را در زمان آنلاينبودن، دريافت كند و زمانى كه شما بهصورت آفلاين در آن منطقه هستيد، در اختيار شــما قرار دهد. اگر به دنبال راهنماى ســفر هستيد، »تريپوسو« Triposo)( را فراموش نكنيد. قبل از خروج از منزل بستههاى اطلاعاتى مربوط به منطقهاى كه مىخواهيد سفر كنيد را دريافت كنيد، هر چند ممكن اســت حجم زيادى از اطلاعات روى گوشــى شــما بارگذارى شود. اسامى هتلها، مسيرها، نقشه و اسامى رستورانها از جمله اين اطلاعات هستند. ديگر ويژگى جالب اين نرمافزار دستيار صوتى آن، تبديل ارز و موارد ديگر است كه شما را شگفتزده خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.