شرايـطپرواز رايگان كاركنان ايـرلاينها در سفرهايغيركاري

TOURISM - - مسافر -

احتمالاً تابهحال در مورد مزاياى كار در شــركتهاى هواپيمايى شنيدهايد. يكى از صحبتهايى كه در اين مورد به گوش مىرسد، اين اســت كه كاركنان ايرلاينها و خانوادههايشان ميتوانند براي هر كجا كه بخواهند، بليت هواپيماى رايگان تهيه كنند! همين گفتهها باعث شده خيلى از افراد كه عاشق سفر هستند، دوست داشته باشند در شركتهاى هواپيمايى مشــغول بهكار شوند، اما اين گفتهها تا چه حد صحيح است و آيا واقعاً اين افراد ميتوانند هرچقدر بخواهند، رايگان سفر كنند؟

اولين نكتهاى كه بايد بدانيد، اين اســت كه قانون ســفر رايگان كاملاً به سياســتهاى شركتهاى هواپيمايى بســتگى دارد و بسته به نوع ايرلاين ميتواند متفاوت باشــد، بنابراين ممكن است يك ايرلاين بليت رايــگان به كاركنانش بدهد و ايرلاين ديگــر بليت را با تخفيف بسيار زياد عرضه كند.

كاركنان ايرلاينها را كه قصد سفر تفريحى (غيركارى) دارند، در اصطلاح »مسافران غيرســودآور« مينامند؛ به بيان ديگر، شركتهاى هواپيمايى در مواجهه با اين افراد هدف ســودآورى ندارند و به همين دليــل بليت هواپيما بــا پايينترين قيمت ممكن به آنها داده ميشــود. بســيارى از كاركنان بهصورت رزروى سوار هواپيما ميشوند؛ يعنى در صورتى كه در پروازى جاى خالى باشــد، ميتوانند ســوار هواپيما بشوند. در مسيرهاى پروازى خلوت اين مسئله هيچ مشكلى ندارد و با احتمال قريب ميتوانند طبق زمانبندى پرواز كنند، اما در مســيرهاى پــروازى پرتردد كه حجم مســافران بالايى دارد، ممكن اســت مجبور شــوند منتظر پــرواز بعدى بماننــد. در صورتى كه اين افــراد هتل يا اقامتگاهى در مقصد رزرو كرده باشند، اين موضوع منجر به مشكلاتى ميشود و در نهايت هزينههاى سفر را بيشتر هم ميكند. همانطور كه گفتيم، اگر در پروازى جاى خالى وجود داشــته باشد، كاركنان ايرلاين ميتوانند با پرداخت مبلغى بسيار كم آن را خريدارى كنند. جالب است بدانيــد كه اين موضوع در مورد تمــام صندلىها صدق ميكند؛ يعنى اگر صندلى فرستكلاس يا بيزينسكلاس هم خالى مانده باشد، فرد با پرداخت همان مبلغ ميتواند سوار بخش فرستكلاس و بيزينسكلاس شــود! مواردى كه توضيح داديم، قانون كلى ايرلاينهاى بينالمللى در مورد فروش بليت هواپيما به كاركنان اســت. البته لازم به ذكر اســت كه اين قوانين بسته به نوع ايرلاين ممكن است تفاوت داشته باشد. ■ قوانين ايرلاينهاى مختلف در مورد بليت هواپيماى رايگان در بسيارى از ايرلاينهاى اروپايى، كاركنان ميتوانند بهصورت رايــگان بليت هواپيمــاى اكونومــي و بيزينسكلاس تهيــه كنند، اما هيچوقت نميتوانند رايگان ســوار بخش فرســتكلاس شوند و براى سوارشــدن به اين بخش بايــد هزينهاى بپردازند، امــا در ايرلاينهاى آمريكايى، كاركنان با پرداخت هزينه اوليه بليت كه بسيار ارزان است، ميتوانند در هر بخشــى كه جاى خالى وجود دارد، ســوار شوند؛ حتى اگر اين بخش، فرستكلاس باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.