بساط آبدوغخيار سيستانىها بهراه است

TOURISM - - گردشگري غذا -

قوم سيستانى يكى از قومهايى است كه در جامعه حضورى پررنگ دارند. خوراك مردم سيستان در ايام ماه مبارك رمضان غذاهاى آبدار منطقه ازجمله آبگوشت محلى و كشــك زرد سيســتانى اســت كه در وقت افطار رمضان پخت و مصرف اين غذا به اوج خود مىرســد. در زمانهاى قديم كه ماه رمضان در ايام گرم سال قرار مىگرفت، مردم سيستان از غذاهاى سرد مانند آبدوغخيار و كشك استفاده مىكردند تا در طول روز دچار گرمازدگى نشوند. آنها حتى براى اينكه در طول روز دچار افت قند نشوند، از آلوى خشــك، برگــه زردآلو و دواهاى محلى مربايى درســت مىكردند و در طول روز بههيچعنوان احساس ضعف نمىكردند. روزهداران معمولاً روزه خود را با خواندن دعاهاى مخصوص افطار و با خرما يا كشــمش افطار مىكنند. در ســفره افطار خرما يا كشمش، چاى، نان تافتون محلى و كلوچه خرمايى محلى گذاشته مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.