در جام جهانى اين خوشمزهها را فراموش نكنيد

TOURISM - - گردشگري غذا -

ايــن روزها تــب و تاب مســابقات جــام جهانى 2018 بــالا گرفتــه اســت. اگــر شــما هم از كســانى هســتيد كه مىخواهيد اين بازىها را از نزديك تماشا كنيــد، شــايد خورد و خوراك در روســيه بــه يكى از دغدغههايتان تبديل شــده باشــد. يكى از جذابيتهاى روســيه خوراكىهاى خوشــمزه و مخصوصش اســت؛ خوراكىهايــى كه بــا امتحان طعم آنهــا قطعاً غافلگير مىشــويد. روســيه غذاهــاى متنوعــى دارد كــه حتماً تعدادى از آنها كاملاً باب ميل شماســت و اگر غذاهاى معــروف روســيه را بشناســيد، مطمئناً لذت تماشــاى مســابقات جام جهانــى با وجود اين خوراكىها بيشــتر هم مىشود.

■ پيراشكى روسـى: هيچ بهانهاى نمىتواند شما را از خريــد اين غذا منصرف كنــد! اصلاً به رژيم فكر نكنيد! پيراشــكى شور دوســت داريد يا شيرين؟ مواد لازم براى درســتكردن پيراشكى شور تخممرغ، برنج، كلم و حتى گوشت ريزشــده است كه به اين ساندويچ كولبياكا گفته مىشود. اين ساندويچ را مىتوانيد خيلى راحت در مواقعى كه بيرون از هتل هســتيد، ميل كنيد. اين پيراشكىها يكى از غذاهاى معروف روسيه هستند و مطمئناً از طعم آنها خوشتان مىآيد.

■ پلمنـى: پلمنــى شــايد معروفتريــن غــذاى روســيه باشــد. پس كمتر گردشــگرى پيدا مىشود كه تا روســيه برود و اين غذاى ملى و محبوب روســيه را امتحان نكنــد. در اين غذا يك تكــه كوچك خمير پر از تكههاى گوشــت و ادويههاى خوشطعم مىشــود و در آب جوش مىپــزد. حتى مىتوانيد پلمنىهاى آماده را از ســوپرماركتها هم تهيه كنيــد. از طرفى معمولاً همــه رســتورانهاى روســيه ايــن غذاى خوشــمزه را سرو مىكنند.

■ سـوپ برش: اين سوپ ترش و خوشرنگوبو در كشــورهاى اروپاى شــرقى مثل اوكراين و روسيه طــرفداران زيادى دارد. اصلىترين ماده اوليه اين غذا چغندر است كه رنگ جذاب و متمايزي به غذا مىدهد. سوپ برش در منوى خيلى از رستورانها و هتلها ديده مىشــود و دســتور پخت آن از ديربــاز در كتابهاى آشــپزى ســنتى وجود داشته اســت. در اين غذا به غير از چغندر از ســبزيجات ديگرى مثل كلم ســفيد، هويج، جعفرى و... هم استفاده مىشود.

■ بلينـى: مگــر مىشــود تــا روســيه رفــت و طعــم پنكيكهــاى مخصــوص آن را نچشــيد! در اين پنكيكهــا از مخلفات متنوعى اســتفاده مىشــود ولى اگر از ما مىپرســيد، به ســراغ پنكيكــى برويد كه با خاويار يا سالومون درســت مىشود. بدون شك انواع خانگــى اين پنكيك خوشــمزهتر اســت ولى پيشــنهاد مىكنيم به يك رســتوران محلى برويــد و اين غذا را سفارش دهيد.

■ شـاورما: شــاورما بــدون شــك يكــى از محبوبتريــن غذاهــاى خيابانــى شــهرهايى مثــل سنپترزبورگ است. كيوسكهاى زيادى در سطح شهر هستند كه اين ساندويچ پركالرى اما خوشمزه را درست مىكنند و مىتوانيد انواع مختلف آن را ســفارش دهيد. درواقع اين ساندويچ تكههاى گوشت و انواع سبزيجات مختلف است كه با سس زياد سرو مىشود و طرفداران زيادى هم دارد.

■ شـى: يكى از سبزيجات پرطرفدار در روسيه كلم اســت كه با آن سوپى خوشــمزه به اسم شى پخته مىشــود و يكى از غذاهاى معروف روسيه است. يك ســوپ سالم و خوشــمزه كه خيلى راحت آماده مىشود و حتمــاً از طعــم متفاوتش خوشــتان مىآيــد. از كلم براى درســتكردن انواع ســالادها و غذاهاى ديگر هم استفاده مىشود.

■ سالاد روسـى: نصف جذابيت ســفر به روسيه به خوردن سالاد روسىاش اســت! پيشنهاد مىكنيم به سراغ سالاد الويه روسى برويد كه مواد لازم براى تهيه آن سيبزمينى، خيارشــور، نخود فرنگى، هويج و البته سوســيس مخصوص است. شايد غذاهاى دريايى بيشتر دوســت داشته باشيد؛ در اين صورت سالاد شاهماهى را ســفارش دهيد. محتويات اين ســالاد تقريباً مثل سالاد الويــه بوده بــا اين تفاوت كــه پروتئين آن شــاهماهى اســت و در آن نخــود فرنگــى هم ريخته نمىشــود. با اينكه اين ســالاد اغلب مخصوص زمســتان و ســال نو اســت، اما در ماههاى گرم هم در رستورانهاى روسيه پيدا مىشود.

■ اوكا: روســيه غذاهاى دريايى زيادى دارد كه يكــى از متفاوتترين آنها ســوپ اوكاســت. يكى از تفريحــات روسهــا ماهىگيرى بوده كه حتى ســرماى طاقتفرساى زمســتان هم آنها را وادار به عقبنشينى نمىكنــد! ايــن ســوپ رنگ شــفافى دارد و بــا انواع ماهىهاى مختلف، ســبزيجات ريشــهاى، جعفرى، تره، شــويد، ترخون و ســيبزمينى درســت مىشود. وجود سبزىهاى معطر و همينطور طعمدهندههايى مثل فلفل، زعفــران، جوز هندى و رازيانه اين غذا را خوشــمزه و محبوب كرده است.

■ دونـات: دوناتهــاى روســيه گرد هســتند و با لايهاى از شــكر پوشــيده شــدهاند. اين خوراكى را مىتوانيــد از بيشــتر پاركهــاى مســكو و مغازههاى مخصوص سنپترزبورگ پيدا كنيد.

■ خلودتـس: يــك غــذاى ژلــهاى! هرچنــد گردشــگران خارجى علاقه چندانــى به اين غذا ندارند، امــا اين خوراك ظاهــر و تركيبات جالبــى دارد. براى درســتكردن اين غذا تكههاى گوشــت با ژله تركيب و بههمراه مقدارى شويد و سيبزمينى سرو مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.