اين موميايى كفشهاى آديداس پوشيده!

TOURISM - - حياطخلوت -

هر روز در دنيا از كشــفهاى تاريخى خبرهايى هســت و اگر هم نباشــد، وجوه جديــدى از موميايىهاى كشفشــده قبلى به دســت ميآيد. مىخواهيــم درباره يك موميايى با شــما صحبت كنيم كه نهتنها قدمتش 1500 سال است، بلكه پاپوشهايى با طرح يكى از كمپانىهاى معروف توليد و طراحى لباسهاى ورزشى جهان يعنى آديداس به پا دارد! البته نه به اين معنا كه مارك اين كفش را بههمراه داشته باشد؛ درواقع طرح 3 خط معروف آديداس روى كفشهاى او نقش بسته است.

به گفته باستانشناســان، كشف اين جسد كه اولين زن مدفون يافتشده در منطقه قفقاز و آســياى مركزى اســت، بىشك يكى از اتفاق بسيار مهم و نادر جهان محسوب ميشــود كه هم اطلاعات علمى و هــم اطلاعات تاريخى بســيارى را در اختيار جهان باستان مىگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.