1325شمسي: تولد »بابك بيات« سازنده ملودىهاى سينماى ايران

رويدادهاى مهم 23 خردادماه در تقويم خورشيدى 28 رمضان در تقويم قمري و 13 ژوئن در تقويم ميلادي

TOURISM - - حياطخلوت -

بابك بيات در سال 1325 در تهران به دنيا آمد. وي از ســن 19 سالگى در اپراى تهران مشغول به فعاليت شد. از آخرين فعاليتهاي بابك بيات در اين ســالها ســاخت موســيقي سريال ولايت عشــق و قطعه كرال و اركسترال سرزمين خورشــيد بود كه در سال 1376 توسط اركستر ســمفونيك تهران و به رهبرى فريدون ناصرى اجرا شــد. بابك بيات در كنار ســاخت موســيقى حدود 8 ســال در دانشــگاههاى تهران مشــغولبهكار بود و موســيقى فيلم تدريــس مىكرد. وي پس از يــك دوره بيماري به علت نارسايي كبدي در بيمارستان ايرانمهر تهران درگذشت.

272قمري: درگذشت »ابومعشر بلخى« محدث و منجم

ابومعشــر جعفر بن محمــد بن عمر بلخــي، حكيم و منجم، ابتــدا در بغداد از محدثان بزرگ بود و با فلســفه، حكمــت و علوم عقلي مخالفت ميكــرد ولي بعدها به اين علوم متمايل شــد و به مدارج بالايى در آنها دست يافت. ابومعشــر در اثر همت عالي و تلاش خستگيناپذير خود، در تمامي شعب حكمت خصوصاً رياضيات، نجوم و هيئت داراي بصيرتي فوقالعاده بود و اســتاد كل و ســرآمد اهل فن بهشــمار ميرفــت. وي تأليفات متعــددي در نجوم و رياضي دارد ازقبيــل اثبات علمالنجــوم، زيجالهزارات و المدخلالكبير. ابومعشــر مشهورترين منجم مسلمان بود و اشــتهار او تا قرنها بعد نيز همچنان حفظ شــد. براســاس ديدگاه ابومعشر، همه معارف منشأ الهي دارد و علم نجوم نيز از اين قاعده مســتثنا نيســت. آثار ابومعشــر از لحاظ دربرداشتن بخشهايي از نوشتههاي كهن كه اصل آنها از بين رفته، قابل توجه است.

941قمري: درگذشت »مالك ديلمى« خوشنويس

مولانــا مالــك ديلمــى از كاتبان و خوشنويســان اهــل فيلواگوش قزويــن در قرن دهم هجرى اســت. او از خوشنويســان و نستعليقنويسان زبردست بهشمار مىآيد كــه خطوط جلى و خفى (درشــت و ريــز) را با مهارت و بهدرســتى مىنوشــت. كتيبههاى عمارت چهلســتون از آثار اوست.

جيمز كلارك ماكسول، فيزيكدان برجسته انگليسي در 13 ژوئن 1831م در شــهر ادينبورو اســكاتلند به دنيا آمــد و تحصيــلات مقدماتي خــود را در آن شــهر آغاز كرد. وي پس از چنــدي بر اثر مطالعه فراوان و راهنمايى اســتادش، مايكل فــارادي، دريافت كه امــواج نوراني و الكترومغناطيســي درحقيقت چيز واحدي هستند. چند سال بعد اين نظريه تأييد شــد و ماكسول بار ديگر به مطالعه و تفكــر در اين زمينه پرداخت. وي در ســال 1871م كتاب خود را به نام دوره الكتريســيته و مغناطيس منتشــر كرد و ايــن اثــر چنان بديع بود كه بلافاصله به ســمت اســتاد كرسي فيزيك دانشگاه كمبريج انگلستان انتخاب شد. عمر جيمز كلارك ماكســول كوتاه بود و سرانجام پنجم نوامبر 1879م در 48 سالگي درگذشت.

1831ميلادي: تولد »جيمز كلارك ماكسول«

بنيانگذار قوانين نور و الكتريسيته 1944ميلادي: پرتاب اولين موشك زمين به زمين

توسط آلمان نازي عليه انگلستان

از زمــان اعــلان جنگ آلمــان نازي به انگلســتان، آلمانيها با اســتفاده از هواپيمــا، انگليس را كه از صحنه جنــگ زميني دور مانده بود، مورد حملــه قرار ميدادند. در طي اين حملات، خسارات عمدهاي به نيروهاي هوايى و هواپيماهاي آلمان وارد ميآمد؛ در نتيجه آلمان درصدد ساخت سلاحي بود كه از راه دور، انگلستان را مورد هدف قرار دهد. از اينرو موفق به ســاخت موشــك شــد و آن را ضد انگلســتان و ديگر متفقين به كار برد. موشكهاي زمين بــه زمين براي ارتش آلمان ارزانتر و كمخطرتر از پرواز هواپيما بر فراز خاك انگليس بود. اين ســلاح جديد كه موشــك »V يك« نام داشت، نخستين بار در سيزدهم ژوئن 1944م روي لندن پرتاب شــد ولي دقت عمل آن، آنطــور كه انتظــار ميرفت نبود و همزمــان با تكميل و رفع نواقص آن، مركز تهيه و توليد اين موشــكها توسط هواپيماهاي انگليسي بمباران شد.

1970ميلادي: مرگ »الكساندر كرنسكي«

سياستمدار روسي

الكساندر كرنسكي، سياستمدار معروف روسي در ســال 1881م در اين كشــور به دنيا آمد و پس از پايان تحصيلات دانشــگاهي، وارد صحنه سياست شد. كرنسكي در 21 ژوئيه 1917م، رياســت دولــت موقت را برعهده گرفت. دولت او كه بــر مبناي مخالفت با حكومت تزاري زمام امور را در روســيه به دست گرفته بود، كمتر از سه مــاه دوام آورد؛ زيرا در خلال اين ســه ماه، مورد حملات شــديد لنين و همفكرانش در روســيه قرار داشــت. لنين، كرنســكي را عامــل ســرمايهداري ميدانســت و مدعي بــود كه هدف وي مهاركردن قــدرت مردم و بازگرداندن مجدد حكومت ســلطنتي اســت. كرنسكي با وقوع انقلاب اكتبر 1917م توسط بلشــويكها سرنگون شد و با آغاز تصفيههاي خونين گروه لنين در روســيه، براي حفظ جان خود ابتدا به پاريس گريخت و ســپس راهي آمريكا شــد. وي سرانجام 13 ژوئن 1970م در 89 سالگي درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.