اينآلماني مسافرچين است

TOURISM - - حياطخلوت -

فولكسواگن تصاوير رســمى را از كراساور جديد خود كه تارو نام دارد، منتشــر كرد. اين نســخه خانوادگى فولكسواگن با 4,45 متر طــول، 1,84 متــر عــرض و 1,63 متر ارتفاع، ابعادي مشــابه با مدل تيگــوآن دارد. فاصله محورى اين كراساور جديــد فولكسواگن برابر با 2,68 متــر اســت. فولكسواگن قصد دارد تــارو را با دو موتور مختلف در چين عرضه كند. موتور اول يــك نمونه كوچك 1,2 ليترى توربو با 116 اســببخار قدرت اســت اما موتور دومى از نوع بزرگتر 1,4 ليترى بوده و 150 اســببخار قدرت دارد. اشــكودا كاروك هم دقيقاً با همين دو موتور در چين عرضه مىشــود. نيروى هر دو اين موتورها نيز توســط يك گيربكس 7سرعته اتوماتيك دوكلاچه انتقال پيدا مىكند. فولكسواگن تارو در همين ســهماهه با قيمت پايهاى در حدود 140هزار يوان (22هزار دلار) در بازار چين عرضه مىشــود. فولكسواگن تارو مختص بازار چين توليد شده است.

پيكر آخرين نسل قديمى سُــرنانواز مازندران ديروز بعد از وداع هنرمندان و مسئولان موسيقى در ســالن ارشاد سارى، تشييع شد. مرحوم آقاجان فيوجزاده متولد 6 تير 1312 روســتاى تنگه لته سارى است. او نزد استادانى مثل كربلايى علىجــان و محمدقلى شــاگردى مىكند. اين هنرمند براســاس تكرار و تمرين و تحقيق، راوى متفاوتى از مقامهاى ويژه سُــرنا مىشود. اين هنرمند بعد از سالها تحمل بيمارى بعدازظهر روز دوشنبه (21 خرداد 1397) درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.