عزم همگاني براي افزايش اعتبار گذرنامه ايرانى

TOURISM - - ايرانسرا -

عضو هيئترئيســه كميســيون فرهنگى مجلس با اشــاره به اينكه اعتبار گذرنامه ايرانى در چند سال اخير پايينتر آمده است، گفت: سختگيرىهاى ساير كشورها براى ورود ايرانيان به كشورشان بسيار است. به گزارش پارسنيوز، عليرضا ابراهيمى افزود: وزارت خارجه بايد با ديپلماســى قوى راهى براى ارتقاى اعتبار گذرنامه ايرانى بيابد؛ رايزنهاى فرهنگى، سفرا و كاردارها بايد علاوه بر مسائل سياسى، به مسائل اقتصادى، فرهنگى و... نيز توجه كنند ولى كمكارى مسئولان باعث شده چهره ايران بهدرستى در جهان نمايش داده نشــود. وى بيان كرد: معرفى جاذبههاى گردشــگرى و اطمينانبخشى براى وجود امنيت در ايران مىتواند يكى از راههاى ارتقاي اعتبار گذرنامه كشــورمان باشــد. تسهيل ســفر، لغو دوطرفه رواديد، پرداخت يارانه به آژانسهاى مسافرتى براى برگزارى تورهاى باكيفيت و... به اين موضوع كمك ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.