آژانسهاى مسافرتى بدهكار شدند

TOURISM - - ايرانسرا -

يــك فعال گردشــگرى گفــت: هنوز نتوانســتهايم حوالــه ارزى وعده دادهشــده بــه آژانسهــاى گردشــگرى را بابــت تســويه با شــركتهاى گردشگرى خارجى بگيريــم، بنابراين مدتى اســت كــه به اين شركتها بدهكاريم.

بــه گــزارش مهــر، ماجــراى ارائــه حوالههاى ارزى براى آژانسهاى مسافرتى همچنان ادامــه دارد. امير فنائيــان بهعنوان اولين كســى كــه درخواســت حواله ارزى خــود را به بانك مركــزى داده تــا بتواند از تســهيلاتى كه به آژانسهاى مســافرتى براى اجراى تورهاى خارجى داده مىشــود، اســتفاده كند، گفت: در جلســهاى با بانك مركزى توانستيم مسئولان را قانع كنيم كه افراد بايد به ســفر بروند، چون بحث اصلى اين بود كه چرا 9 ميليون نفر به سفر خارجى مىروند، ولى ما گفتيم كه بســيارى از اين افراد براى ســفرهاى زيارتــى مىروند، در نهايت قبول كردند كه مردم مىتوانند سفر كنند. نامه درخواست ما براى گرفتن حواله ارزى بــه بانــك مركزى ارجاع داده شــد ولى در ســيكل ادارى ماند و گفتند كه در سامانه نيما درخواســتهايتان را ثبت كنيد اما گويا هر كسى كه در اين سامانه ثبتنام كرده، فقط متقاضى اســت و عرضهكننده يا فروشــندهاى در اين ســامانه حضور ندارد. وى ادامه داد: وقتى هزينههاى مسافر قبل از سفر پرداخت مىشود، به اين معنى است كه آژانس مســافرتى بايد آن را بپردازد؛ يعنى بايد به هتل خارجى ارز بپردازد و معادل آن را از مسافر به ريال بگيرد. اينكه مسافر از ايــران هزينههايش را پرداخت مىكند، يك مزيــت دارد و آن هم اينكه مســافر هزينه كمترى مىپردازد نســبت به اينكه خودش بخواهــد بهصــورت مســتقيم پــول كرايه اتــاق را بدهد، چــون هميشــه آژانسهاى مســافرتى روى هتلهايى كه بــا آنها كار مىكننــد، 50 تا 60 درصــد تخفيف دارند. خدمــات ترانســفر هتل تا فرودگاه مســافر را هم هميشــه آژانسها ارائه مىكنند. اين بخش از خدمات به دلار محاســبه مىشود كه بايد به خارج از كشــور انتقال پيدا كند اما با مشكلاتي كه اخيراً پيدا كردهايم، اين تسويهحســابها از ماه فرورديــن تاكنون انجام نشده است. اين مدير آژانس مسافرتى بيان كرد: تا الان كه چند ماه گذشته، هر بار به شــركتها و هتلهاى خارجى كه با آنها كار مىكنيم، وعده دادهايم كه اين مشــكل در حال برطرفشــدن اســت و ما بهزودى با شما تســويه مىكنيم اما در واقع به آنها بدهكار شدهايم؛ يعنى مسافر را فرستادهايم اما پول دلارى را نتوانستهايم پرداخت كنيم و به ايــن دليل بدهكاريم. تا قبل از اين، از طريق صرافىها اين پولها حواله مىشــد. آنها هــم تا حدى به ما مهلــت مىدهند اما از يــك تاريخ بــه بعد به مســافرى كه تا لابى هتل رسيده، مىگويند كه آژانس پول نداده و خودت حســاب كن. فنائيان با بيان اينكه 99 درصد پولــى كه مىداديم، بابت هتل و ترانســفر فرودگاهى بوده و خورد و خوراك مسافر را كمتر تقبل مىكنيم، گفت: هزينــه خدمات هر نفر در خارج از كشــور براى هر كسى كه تور گردشگرى مىخرد، حدود 450 تا 500 يورو است. ما از زمانى كه آقــاى جهانگيرى گفتند كه حواله ارزى به آژانسها داده مىشود، درخواست داديم اما هنوز هيچ اقدامى انجام ندادهاند. شــايد از همــه 4هزار آژانســى كــه در ايران كار مىكنند، تنها 4 آژانس اين درخواســت را داده باشــند كه هيچكدام هــم اين حواله را نگرفتهانــد. وى افزود: دربــاره راهنمايان گردشــگرى نيز بايد گفت كــه اولاً راهنما از كجا مىتواند ايــن ارز را تهيه كند، بعد اينكــه چطور با خود حمل كنــد. راهنمايان گردشــگرى معمــولاً تنخواه دارنــد، چون از قبل همــه هزينههاى مســافران پرداخت شده اســت و ديگر لزومى ندارد كه راهنما پولى خرج كند، ضمن اينكه همه مســافران نيز در قالب يك تور و بســته گردشــگري به خارج از كشــور نمىرونــد كه از اينجا راهنما همراهشان باشد. از همه مهمتر اينكه هتلدار خارجى هيچوقــت از راهنما يا يك شــخص پول نقــد نمىگيرد. پــول بايد به حساب ارزى آنها واريز شود. به همين دليل است كه به بانك مركزى نيز گفتهايم كه به هيچ عنوان ما ارز و اســكناس نمىخواهيم، برعكس مسافر كه براى سفرش به اسكناس نياز دارد. چون ما نمىتوانيم اسكناس را با خــود حمل كنيم و ببريم بــه هتلدار تحويل بدهيــم. فنائيان گفت: ارز مســافرتى 500 يورويــى كه براى مســافران در نظر گرفته شــده اســت، تنها هزينــه كرايه ماشــين و خورد و خوراك مســافر را مىدهد و ربطى به هزينــه هتل و اقامتش نــدارد، چون اگر مسافر شــبى 70 دلار هم هزينه كند، براى هر نفر اين ارز مسافرتى تنها كفاف هتل را مىدهد، نه هزينههاى ديگرش را. پس كسى كه به خارج از كشــور مــىرود، بايد براى هزينههاى ديگرش چه كند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.