امكان زيست ماموت و فيل در ايران باستان قوت گرفت

TOURISM - - ايرانسرا -

رئيــس گــروه ديرينهشناســى دفتــر مــوزه تاريــخ طبيعى و ذخايــر ژنتيكى ســازمان حفاظت محيطزيســت گفت: نمونههايــى متعلق به دو جنس مختلف از ماموتهاى بدون پشــم با ســن حداقل 2 ميليون ســال وجود دارد و يك قطعه فســيل دندان بــه همراه فك پايين آن و قطعاتى از عاج و آرواره بالايى فيل در اردبيل كشــف و جمعآورى شــد. به گزارش فارس، زهرا افتخــارى، مديركل دفتر موزه تاريــخ طبيعى و ذخايــر ژنتيكى ســازمان حفاظت محيطزيست با اشاره به اهميت فسيلهاى يافتشده، اظهــار داشــت: پىجويــى منطقه و جمــعآورى و مطالعه اين فســيلها با همــكارى اداره كل حفاظت محيطزيست استان اردبيل اقدام شده است و مطالعه ايــن نمونهها فصل جديــدى از معرفى فســيلهاى مهــرهداران بهويــژه فيلها را باز خواهــد كرد. وي تصريح كرد: با توجه به اينكه فســيلهاى مشــابهى در جمهــورى آذربايجان نيز گزارش شــده، يكى از اولويتهاى مطالعاتى، بررســى رونــد مهاجرت و تعيين زادگاه آنها در زمان حيات خود است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.