نظارت مجلس بر ايرلاينها دورنتعمعرانطميجللاستنعريتدج طرش

TOURISM - - ايرانسرا -

رئيسكميســي ازظا دفىوبي ازپيشمجلس بر عملكــرد ايرلاينها در تعطيــلات عيد فطر خبر داد.به گــزارش تيننيوز، محمدرضا رضايىكوچى گفت: كميســيون عمران مجلس با ورود به تخلفات ايرلاينها به ســازمان هواپيمايى براى پاياندادن به اين نوع برخوردها 6 ماه زمان داده اســت.وي به پيگيرى مجلس تا حصول نتيجه تأكيد كرد و افزود: كميسيون عمران مجلس براى پاسخگويى به مطالبات مردم و رفع اعتراضات آنها نسبت به قيمتها نشستهايى را با مسئولان مربوطه اعم از وزير راه و شهرسازى داشته اســت. رضايىكوچى آزادسازى قيمت بليت هواپيما را در راســتاى ايجاد رقابت در ارائه خدمات به مردم دانست و تأكيد كرد: در حال حاضر قيمت بليت هواپيما به مســابقهاى براى كسب درآمد بيشتر تبديل شده و ملاك افزايش قيمت بليت هواپيما مناسبتهاى خاص شده است.وي درباره قيمت پروازهاى چارترى گفت: در اين نوع بليتها گاهى نرخ در پرواز رفت به حداقل ممكن و در برگشت به حداكثر ممكن مىرسد كه اين كلاهبردارى محض از مسافران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.