ايجاد شبكه نظارتى ميراثفرهنگى با تشكلها ضرورى است

TOURISM - - ايرانسرا -

معاون ميراثفرهنگى كشور، ايجاد شبكه نظارتى ميراثفرهنگى با تشــكلها و سمنها را امرى ضرورى دانست. به گزارش ايرنا، تعدادى از نمايندگان تشكلهاى ميراثفرهنگى در ديدار با محمدحسن طالبيان خواستار هميارى و تعامل دوســويه در جهت حفظ منافــع ميراثفرهنگى در سراســر كشور شــدند. در اين ديدار، معاون ميراثفرهنگــى كشــور گفت: در حــال حاضر ميراثفرهنگــى و محيطزيســت دو مقوله مهم در توســعه پايدار كشــورها به شــمار مىروند كه نقش تشــكلهاى ميراثفرهنگــى در حوزه بناهــا، بافتهــا و مواريث طبيعــى و ناملموس بسيار تأثيرگذار خواهد بود.محمدحسن طالبيان گفتوگــو و تعامل ميان تشــكلها و ســازمان ميراثفرهنگــى را موضوعــى مهم دانســت و عنــوان كرد: ما نياز به گفتوگو داريم تا فضاى جامعــه را به ســمتى پيش ببريم كــه از طريق آگاهىبخشى و ظرفيتســازى به نشاط جامعه نيز كمك كنيم.وى با اعلام آمادگى درخصوص حضــور تشــكلها در حفاظت بهتــر پايگاههاى كشــور تأكيــد كــرد: ســازمان ميراثفرهنگى در حــوزه آموزشهــاى تخصصــى مىتواند به انجمنهــا و تشــكلهاى ميراثفرهنگى كمك كنــد و تشــكلها نيــز در معرفــى و حفاظــت بهتــر از پايگاههاى ملــى و جهانــى مىتوانند نقشآفرينى كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.