داروهاى ممنوعه حج تمتع 97 اعلام شد

TOURISM - - ايرانسرا -

ســازمان حج و زيارت بنابــر اعلامنظر مركز پزشكى حج و زيارت، فهرست داروهاى غيرمجاز و ممنوعــهاى را كــه حجاج نبايد به همراه داشــته باشند، اعلام كرد. به گزارش ايسنا، حمل داروهاى كدئين دار شــامل ديازپام، فلورازپــام، كلونازپام، اگزازپام و لورازپام و هرگونه داروى گياهى مانند شيرينبيان كه شباهت زيادى به موادمخدر دارد و ممكن اســت در كشور مقصد شــناخته نشده باشد، جرم محســوب مىشــود. از آنجا كه برخى زائران به ســبب بيمارى به مصرف برخــى از اين داروها نيازمندنــد، ســازمان حج توصيه كرده با پزشــك معتمــد ايــن ســازمان و آگاه به قوانين عربســتان مشــاوره داشته باشــند، چون اگر از زائرى توسط پليــس آن كشــور، موادمخدر و يــا داروهايى از مشتقات آن كشف شــود، مجازات بسيار سخت با حبس طولانــى در زندان هاى ســعودى در انتظار خاطيــان خواهد بــود. ســازمان حج و زيــارت با توجــه به اين شــرايط از زائران درخواســت كرده ايــن داروهــا را بشناســند و از همــراهآوردن آنها خوددارى كنند. فهرســت 10 قلم داروي غيرمجاز و ممنوعــهاى كــه حجاج نبايد در موســم حج 97 همراه داشــته باشــند، به اين شرح است: 1- آمپول پتيديــن 50 و 100 ميلىگــرم، 2- آمپول مرفين 10 ميلىگرم، 3- قرص متادون 5 و 20 ميلىگرم، 4- شــربت متــادون، 5- قــرص هيدرومرفيــن 2 ميلىگــرم، 6- قرص متيل فنيــدات هيدروكلرايد 7- قرص ترامادول 50 و 100 ميلىگرم، 8- آمپول ترامادول 50 ميلىگرم، 9- شــربت اكسپكتورانت كدئين، 10- قرص اســتامينوفن كدئين. بنابر اعلام ســتاد مبارزه با موادمخدر كشــورمان، حمل يك گرم موادمخدر توســط حجاج در عربســتان حتى

حكم اعدام دارد كه قطع گردن با شمشير است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.