چانهزني راهآهن براي افزايش 20 درصدي نرخ بليت قطار

TOURISM - - ايرانسرا -

معــاون نظارت بــر كالاهــاى ســرمايهاى و خدمات ســازمان حمايــت مصرفكنندگان و توليدكننــدگان گفت: هرگونــه قيمتگــذارى بليت قطــار با تصويــب كارگروه تنظيــم بازار انجام ميشــود. به گزارش مهــر، وحيد منايى با اشــاره به مصوبه شــماره 169368 مورخ 25 اسفند 94 كارگــروه تنظيم بازار، افزود: براســاس ايــن مصوبه، نرخ خدمــات حملونقل ريلى از گروه اول به گروه دوم مصوبه ستاد هدفمندســازى يارانهها منتقل و مقرر شد دستورالعمل نحوه تعيين نرخ بليت قطار توسط وزارت راه و شهرسازى تهيــه و ارائــه شــود.عضو هيئتمديــره ســازمان حمايت مصرفكننــدگان و توليدكننــدگان گفت: براى ســالجارى شركت راهآهن پيشنهاد افزايش نرخ بليت قطار حداقل تا20 درصد نسبت به آخرين تغيير قيمت در سال 94 را داشته كه طى مكاتبات و جلسات برگزارشده به شركت راهآهن اعلام شــد تا تصويب دستورالعمل و ابلاغ مصوبه جديد كارگروه تنظيم بــازار بايد از هرگونه افزايش قيمت توســط مراجع ذىربط خوددارى شــود. وى تصريح كرد: متن پيشــنهادى دســتورالعمل يادشــده از طريق وزارت راه و شهرســازى و ســازمان حمايــت مصرفكننــدگان و توليدكننــدگان به دبيرخانه كارگروه تنظيم بازار منعكس شــده است.منايى از هموطنان خواســت در صورت مشــاهده هر گونه تخلف در اين رابطه، مراتب را از طريق سامانه 124 منعكس كنند تا در اسرع وقت تحت رسيدگى قرار گيرد.

رايزنى بىنتيجه راهآهن بر سـر معافيت از ماليات ارزش افزوده

با وجــودى كه بيــش از يكســال از تصويب قانون معافيت حملونقل ريلى از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مىگذرد، هنوز ســازمان امور مالياتى خود را به اجراى اين قانــون موظف نمىدانــد و اين اتفاق به زيان شــركتهاى حملونقــل ريلــى رقم خورده اســت.به گــزارش خبرنگار تيننيوز، در اين شــرايط شــركتها عملاً نتوانســتهاند اين ماليات را در قالب افزايش نرخ بليت و... از مشــتريان خود بگيرند اما موظف به پرداخت آن به دولت هســتند. معاون فنى و برنامهريزى اقتصاد راهآهن درباره دلايل عدماجراى اين قانون گفت: متأســفانه در كشور ما بعضى از سازمانها وقتى كه قانون بالادســتى تصويب و به آنها ابلاغ مىشود، دوبــاره در چارچوب مقــررات داخلى خود يا با اســتناد به قوانينــى كه از قبل موجود اســت و ممكن اســت با قانون جديد تناقضاتى داشــته باشند، اجراى قوانين بعدى را خنثى مىكنند، در حالىكه از نظر منطقى، قوانين مؤخر به قوانين اوليه، مقدم هســتند و قانونگذار هــم بر وجود قوانين قبلى حكيم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.