دستگيري مأموران قلابى كه جيب گردشگران خارجى را ميزدند

TOURISM - - ايرانسرا -

3 نفر با استفاده از دو دستگاه خودرو سوارى اقدام به سرقت از گردشگران خارجى ميكردند و در بررســىهاى بيشــتر هر 3 نفر به همراه يك نفر خريدار اموال مسروقه شناسايى و توسط پليس آگاهى تهران بزرگ دستگير شدند.

به گزارش نوداد، سرهنگ حميدرضا ياراحمدى، رئيس پليس آگاهى تهران بزرگ در رابطه با دستگيرى دزدان سابقهدارى كه از گردشگران خارجى سرقت ميكردند، گفت: پروندهاى در اين خصوص تشكيل شد و موضوع در دستور كار اداره 5 آگاهى تهران بزرگ قرار گرفت و مشــخص شــد كه 3 نفر با استفاده از دو دستگاه خودرو سوارى اقدام به سرقت از گردشگران خارجى ميكردند و در بررسىهاى بيشتر هر 3 نفر به همراه يك نفر خريدار اموال مسروقه شناسايى و توسط پليس آگاهى تهران بزرگ دستگير شدند.

ايــن افــراد در بازجويىهــاى به عمل آمــده، به چندين مورد ســرقت از گردشگران خارجى اعتراف كردند.

وى در ادامه گفت: 30 مورد از انواع ارزهاى خارجى (به ارزش مالى 500 ميليون تومان)، 30 سكه طلا، 3 عدد بىسيم دستى و سلاح سرد توسط پليس از دزدان كشف و ضبط شد.

ســرهنگ ياراحمدى تصريح كرد: اين 3 نفر از دزدان ســابقهدار هســتند و چندين مرحله توسط پليس به اتهام سرقت دستگير شدهاند.

رئيــس پليــس آگاهى تهــران بزرگ خطاب به شــركتهاى توريســتى و راهنمايان گردشــگران خارجى توصيه كرد: گردشــگران خارجى توسط تورهاى مســافرتى به كشور سفر ميكنند؛ لذا راهنمايانى كه در كنار اين گردشگران در تورها هستند، به توصيهها و هشدارهاى پليس توجه داشته باشند و گردشگران را درخصوص مقابله با خطرهاى احتمالى به وجود آمده در سطح شهر آگاه سازند و آنها را در سطح شهر تنها نگذارند تا مشكلى برايشان پيش نيايد.

ســرهنگ ياراحمدى در پايان گفت: صنعت گردشــگرى يك منبع درآمد مناسب براى كشور به شمار ميآيد؛ لذا پليس وظيفه خود ميداند كه محيط امن و آرامي را براى گردشگران فراهم كند تا بتوانند از سفر به ايران لذت ببرند.

گفتنى اســت؛ دزدان با اســتفاده از كارت شناســايى ملــى و عنوان جعلى پليس به ســمت گردشــگران و توريســتهاى خارجى رفته و به بازرسى بدنى آنها ميپرداختند و در همين زمان به اصطلاح با كفزنى، نســبت به جيببرى و سرقت اموال اين افراد اقدام ميكردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.