از دريچه روايتهاى جهانگردان

TOURISM - - Front Page -

به دنياى جذاب »شيوههاى نشستن ايرانيان« سفر مىكنيم

نشستن به سبك

ايرانى

»نشستن« در ايران يك فرهنگ است، يك نشانه؛ نشانهاى كه انواع آن بارها و بارها دستمايه شعرا و ادباى ايران در طول قرنها بوده و هر نوعى از نشستن، نشانهاى براى شخصيتى يا عملى در نظر گرفته شده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.