خوشنويسى دريچهايبه روانمتمركز

TOURISM - - نقش و نگار -

يك استاد خوشنويسى گفت: خوشنويسى هنر مقدس و منظمى اســت كه با فكر در ارتباط اســت و به جهت تمركــز و دَورانهايى كه در خطوط مختلف دارد، بسيار روى ذهن تأثير مىگذارد.

هاشــم طلاييان در گفتوگو با ايسنا درباره هنر خوشنويســى و وضعيــت آن در جامعــه اظهار كرد: وضعيت هنر و بهخصوص هنر خوشنويسى در جامعه مطلوب نيست و اين بدان معنا نيست كه مردم استقبال نمىكنند؛ بلكه آنچنان كه بايد و شايد مردم به وظيفه هنر و به زيبايىهاى يك هنر شناخت ندارند.

وى ادامــه داد: من فكــر مىكنم ما در جامعهاى زندگــى مىكنيم كه از هزاران ســال پيــش تمدن و فرهنــگ ايران به هنر ايرانى بوده اســت؛ اما در طول دوران ايــن هويت تا حدودى تغيير كرده و از ســوى خيلى از مســئولان دســتخوش كوتاهىنگرىها شده اســت. چرا با اينهمه تمدن عظيم ايران كه از فرهنگ و هنر ايرانى نشئت ميگيرد، ما وزارتى به نام وزارت هنر نداريم؟ و هنر را در بخشى از وزارت ارشاد قرار داديم كه وزارت ارشــاد هم شامل بخشهاى متعددى مىشود كه هنر در آن ديده نمىشود.

طلاييان خاطرنشــان كرد: هر خوشنويســى را كه نگاه كنيد، مىبينيد با وجود ســن بالايش آلزايمر ندارد و كلى صحبت مىكند؛ بدون اينكه لكنت زبان داشــته باشــد؛ چون ذات خوشنويســى همين است. ايــن كشوقوسهــا و تمركزهايــى كه انســان دارد، خيلــى مهم اســت. وى افزود: ما حتــى يك همايش خوشنويسىشناســى يا تأثير خوشنويسى بر روح و روان در كشور نداريم.

اينها در جامعه ما نيســت و من فكر مىكنم اگر مىخواهيم خوشنويسى را احيا كنيم و اگر مىخواهيم به مردم بشناســانيم كه خوشنويســى چه تأثيرى بر روح و روان و زندگىشــان دارد، فــارغ از يك هنر بايــد سلســله همايشهــاى علمى برگــزار كنيم. اگر همايشهاى علمى برگزار شــود، مــردم گرايش پيدا مىكننــد و نه صرفاً بــراى اينكه خط بهترى داشــته باشند؛ بلكه براى اينكه تمركزشان بالا رود، فراموشى نداشته باشند و انسانهاى متمدن و متشخصى باشند و اين چيزى است كه جامعه به آن نياز دارد.

ايــن اســتاد خوشنويســى اضافــه كــرد: هنر خوشنويســى به دليل اينكه بر روح و روان فرد تأثير مىگذارد، مقدس اســت و اين همان تأثيرى است كه فــرد را متعالى مىكند و روح فرد را جلا مىدهد. اما اكنــون در جامعــه جاى اين نكات خيلى خالى اســت و مســئولان امر هــم توجهى به اين مســئله ندارند؛ خلاصــه اينكه وضعيــت هنرمندان مــا و بهخصوص خوشنويســان ما چه از نظر اقتصادى و چه از لحاظ اجتماعى اصلاً جايگاه خوبى ندارد و در شــأن جامعه ايران نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.