توصيههاي دقيقه نودي به مسافران جامجهانى

TOURISM - - مسافر -

اميد جعفرى/ قبل از اينكه چمدانهايتان را به مقصد روسيه و جامجهانى 2018 ببنديد، لازم اســت به چند نكته اساسى و مهم در مورد ورود و خــروج بــه كشــور روســيه و همچنيــن طول مــدت اقامت خودتان دقــت كنيد. وزارت ارتباطات و تلكام روسيه امسال مفهوم جديدى با عنوان كارت شناســه طرفــدارى »Fan–ID« معرفى كرده اســت كه مىتواند بهعنوان كارت شناســايى و رواديــد ورود و خــروج به كشــور روســيه عمل كند. نكاتى در مــورد اين رواديد الكترونيكى وجود دارد كه لازم است بدانيد.

كارت مهاجــرت الكترونيكــى در هنــگام كنترل گذرنامه براى شما ساخته شده است كه هنگام رسيدن به روســيه بايد امضا شود. اين كارت دو نســخه يكسان دارد كه يكى در هنگام ورودتان توسط مأموران سفارت گرفته مىشود و ديگرى بايد همراه شما تا زمان خروج از كشور به همــراه رواديد نگهدارى شــود. شــما تا 24 ســاعت بعد از ورود به روســيه بايد خودتان را به شــهر مقصد برسانيد. هميشــه گذرنامهتان را به همراه داشــته باشــيد. اگر داروى خاصى را در طــول روز مصــرف ميكنيد، حتماً نســخه تأييدشده پزشــك همراهتان باشد. داروهايى ماننــد باربياتــور، ســيبوترامين، اســتروئيد انابوليــك، آنــدروژن، ضددردهــا، داروهــاى ضدافســردگى و داروهايى كه در آنها تركيبات كدئين وجود دارد، جزء محدوديتهاى سفر شما به روسيه است. اگر مىخواهيد وسيلهاى را به همراه خودتان داشــته باشيد كه ارزش تاريخى دارد، حتماً بايد هنگام ورود و خروج از روسيه، مجوز حمل آن را داشــته باشــيد. اگــر بــدون مجوز شما را با يك شىء عتيقــه دســتگير كنند، جرمتان زندان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.