راههايدرمانگوشدرد درسفرهاىهـــــوايى خـلاصي ازاين بوق آزاردهنده

TOURISM - - مسافر -

اصولاً اينكه در مسافرتهاى هوايى از زمين و جاذبهاش فاصله ميگيريم و همين مسئله بر شنوايى ما تأثير ميگذارد، ولى بىشــك عوامل ديگرى هم دخيل هســتند كه ما به شما پيشنهاد ميكنيم تا هم با آنها آشنا شويد و هم از اين مهمتر بياييد تا راه درمان آن را كشف كنيم.

معمــولاً بــه اين صورت اســت كــه در هنگام بلندشــدن و نشســتن هواپيما، ممكن است در گوش صــداى ريــزى از بوق ممتــد و حالتــى از گرفتگى احســاس كنيم. گوش ميانى، عامل مشــكلات گوش حين ســفر اســت. گوش ميانى به شــكل حفرهاى در داخــل اســتخوان گيجگاهى قــرار دارد و نســبت به تغييرات فشــار محيط حســاس و آســيبپذير است. هرچه از ســطح زمين بالاتر برويم، فشــار هوا كمتر ميشود. پس به هنگام اوجگرفتن هواپيما فشار محيط كمتر از فشــار گوش ميانى كسى است كه در هواپيما حضور دارد. در واقع گرفتگى گوش در هواپيما كه ممكن است حتــى تا آخر ســفر با شــما باشــد، به علت واردشدن فشــار به پرده صماخ

و ســاير بافتتهــاى گوش ميانى است و زمانــى اتفاق ميافتــد كــه هواپيما سرعت ارتفاع خود را

تغييــر ميدهد و در نتيجه فشــار هوا، گوش ميانى و فشار هواى محيط بهسرعت از تعادل خارج ميشود.

بــا اينكــه ممكــن اســت روشهايــى ماننــد خميازهكشــيدن، آدامسجويدن يا غذاخوردن بتوانند حالــت پيشآمــده را از بيــن ببرند اما مــواردى هم وجود دارد كه درد شــديد گرفتگى گوش در هواپيما آزاردهنده شود و احتياج به درمانهاى پزشكى باشد!

اگــر گرفتگى گــوش در هواپيما بــراى چندين ســاعت طول بكشــد يا گرفتگى گوش شــديد شود، ممكن اســت حتى حالتهــاى بدتــرى همچون درد شديد، احســاس فشــار در گوش، زنگزدن گوش، سرگيجه، استفراغ و خونريزى از گوش به وجود آيد. در واقــع براى اينكه پرده گوش مرتعش شــود، بايد فشــارهاى گوش ميانى با فشــار هواى محيط خارج برابــرى كند. در بيشــتر افــرادى كه ســوار هواپيما هســتند، گرفتگــى گــوش

توســط خود فرد

ميتوانــد برطرف شــود. وقتى علائم باقــى بمانند، ممكن اســت نياز به درمانهايى در فرد وجود داشته باشد تا فشــار گوش متعادل شود و علائم گوشدرد در كمترين زمان ممكن برطرف شود. اگر كارتان به پزشــك معالج بكشد، در واقع وى به شما داروهايى را ميدهد تا بتوانيد وضعيت موجود را به كمك آنها تغيير دهيد.

حال اين ســؤال اساســى پيش ميآيد كه چكار كنيم تا گوشهايمان در پرواز نگيرد؟

اين نكات ميتواند به شــما كمــك كند تا در هنگام پــرواز با كمترين مشــكل در زمينه گرفتگى گوشهايتــان مواجه شــويد. در هنگام بلندشــدن يا بــه زمين نشســتن هواپيما خميازه بكشــيد يا چيزى بخوريــد. براى ايــن كار بهطور مثال، خوب اســت كــه آبنبات بخوريــد يا آدامس بجويــد. در هنگام توبرخاست هواپيما نخوابيد. اگــر در ايــن مواقع بيــدار باشــيد، ميتوانيد بــا احســاس فشــار روى گــوش از روشهــاى پيشگير استفاده كنيد. در قبل و ابتدا و اواخر پــرواز آب كافى بنوشــيد. مصــرف آب كافى از تحريــك محركهاى بينى و گلو جلوگيرى كرده و به عملكرد بهتر مجراى گوش كمك ميكند.

ىهاى كافئيندار نخوريد، زيرا آب بدن شــما را كــم ميكنند و ضمناً عــروق خونى را تنگ ميكنند و يتوانند باعث افزايش خطر پارگى

گهاى گوش شــوند. براى جلوگيرى از حالت گرفتگى يتوانيد به كارهاى مختلفى رجوع كنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.