غذاهاي رنگين بدرقه رمضان

TOURISM - - گردشگري غذا -

همزمــان بــا عيد ســعيد فطــر و برگزارى جشــن در كشورهاى مســلمان، خوراكها و شــيرينىهايى با توجه به آدابورســوم مردم تهيه مىشود. بولانى، آى خانم، آشك، مَنتو و شــورنخود از غذاها و خوردنىهاى سنتى افغانستان هســتند. يكــى از خوراكىهــاى متمايز عراقىهــا در روز عيد فطر، نوعى شــيرينى به نام كليجه اســت كه از تركيب آرد، روغن، شــكر مخلوط با خشــكبار، كنجد و خرما پخته مىشــود. اعضاى خانــواده بهصورت دســتهجمعى اين نوع شــيرينى را مىپزند. مردم عراق در جنوب بصره، براســاس عادت قديمى در كوچهها و محلهها براى ايجاد مهر و محبت جمع مىشــوند و غــذاى مخصوصى را با نــام المطبك كه از گوشــت و برنج درســت شــده، با هم مىخورند. آجريش نيز غذاى محلى اســتان هرمزگان اســت كــه در ماه رمضان از غذاهاى اصلى ســفره افطار بهشمار مىرود. كبسه تهچين عربى و يكى از معروفترين غذاهاى عربستان است كه اگر بهدنبال ريشــههاى آن بگرديم، به تركيبى از آشپزى ايرانى و هندى مىرسيم.

مردم در مالزى نيز غذاهاى ســنتى ازجمله كيك برنج فشــرده و پيچيدهشــده در برگ نارگيل و همچنين غذايى از فلفل تند و گوشت، شير نارگيل همراه با ادويهجات و ترشى تهيه مىكنند. خوراك ديگرى كه به مناســبت اين روز تهيه مىشــود، برنج پختهشده با شير نارگيل در چوب بامبو همراه با برگ موز اســت. عيد فطر در تركيه به دليل مصرف زياد شيرينى و آبنبات در اين روز، به شكر بايرامى، يعنى عيد شكر معروف است. همچنين برخى از شيرينىهايى كه مردم ليبــى در ايام عيد ســعيد فطر با آن جشــن مىگيرند، دبله، غريبه، مقرود و صويبعات نام دارد. در مصر كيكهايى سرو مىشــود كه از تنوع زيادى برخوردار اســت. باقلوا و كاك پخته ازجمله شــيرينىهايى هســتند كه كنار بيسكويتهاى روز عيد در تونس ســرو مىشــوند. در آفريقاى جنوبى هم بيشــتر مردم لباسهــاى نو و رنگارنگ مىپوشــند. كيك، بيســكويت، پاى، سمبوســه و تارت ازجملــه خوراكىهايى هســتند كه در اين روز ســرو مىشــوند. ناهار در جمعهاى خانوادگى خورده مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.