فرنى، سوگلى سفره گرگانىها

TOURISM - - گردشگري غذا -

ســفره افطار گرگانىها از گذشته تاكنون يك پاى ثابت دارد و آن فرنى است كه علاوهبر آن از زمان قاجار رسم جگرخورى بعد از افطار را نيز مىتوان به رسوم مردم اين استان اضافه كرد.

ماه رمضان كه شروع مىشود، كوچه و بازار خيابانهاى ديار سرسبز گلســتان رنگ و بوى ديگرى مىگيرد. كافىشاپها و اغذيهفروشىها در طــول روز كركــره مغازه خود را پايين مىكشــند و نزديك افطار كه مىشــود، ميزى جلوى مغازه خود مىگذارنــد و آن را با انواع ظرفهاى آش رشــته، حليم و... تزيين مىكنند. دم غروب بساط فروش حليم و آش رشــته داغ مىشود. نانروغنى، سبزىخوردن و فرنى هم كه يك پاى ثابت ســفره گرگانىهاســت. خوردن آب داغ يكــى از آداب خاص افطاركردن مردم گرگان اســت؛ چراكه آنها معتقدند آب گرم حنجره و معده خشك را براى خوردن غذا آماده مىكند. »تَرَك« و »فِرِنى« خاص مردم گرگان در ماه رمضان اســت و در مراسم افطار خانوادگى معمولاً انواع غذاهاىىررايج مانند مسقطى، كتلت، آبگوشت، فرنى، خرما، سبزى، حلوا، آش، ســوپ، نانروغنى و شــيرينىهايى مثــل گوشفيل و نان پنجهاى، نان كنجدى،قطاب و زولبيا و باميه بر سر سفره وجود دارد كه به سليقه خانواده استفاده مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.