بفرماييد تهچين لبو

TOURISM - - گردشگري غذا -

اين تهچين در فيروزكوه، دماوند و شــهرهاى غربى اســتان ســمنان همچون گرمســار طبخ مىشــود. اين غذا از لحــاظ انــرژى و كالرى در ســطح مطلــوب و بالايى قرار دا

مرواد.د لازم براي 5 نفر:

■ برنج: 5 پيمانه

■ گوشت: 350 گرم

■ سيبزمينى: 2 عدد بزرگ و 5 عدد ريز

■ چغندر: 3 عدد متوسط

■ زعفران و زيره: به مقدار كم و لازم

■ ترشى مثل آلو قيسى يا لواشك ترش: كمي

طرز تهيه:

برنج را شسته و خيس مىكنيم و در قابلمه ميريزيم تا بجوشد. سپس آن را آبكش و دو قسمت مىكنيم.

سيبزمينىهاى بزرگ را بهصورت لايهلايه مىبريم و ته قابلمه مىچينيم تا تهديگ خوشمزهاى به ما بدهد.

يــك لايه برنج روى ســيبزمينى مىريزيم و كمى زيــره روى آن مىپاشــيم (نصف برنــج را در اين مرحله مىريزيم). گوشــت خــام را كه قبلاً با نمــك، زعفران و زيره طعمدار كردهايم، روى برنج مىگذاريم. اگر دوســت داشــتيد كمى هــم دنبه در كنار آن قــرار دهيد. براى طعم بهتــر غــذا كمى مــاده ترش مانند لواشــك يــا آلو كنار گوشــت قرار مىدهيم. نصــف ديگر برنــج را نيز در اين مرحله روى گوشت مىريزيم و كمى زيره مىپاشيم. براى اينكه برنج به ديوارههاى قابلمه نچســبد و اســراف نشود، آن را بهصــورت تپهاى درمىآوريــم. روى برنج و زيره، ســيبزمينىهاى كوچك و لايههاى لبو مىگذاريم.شعله زير قابلمه را كم مىكنيم و در قابلمه را به مدت 10 دقيقه بــدون دمكنى مىگذاريم. بعد براى آن دمكنى مىگذاريم و روى در قابلمه چيزى شــبيه پتوى كوچك يا مشابه آن مىگذاريم تا باعث گرم نگهداشــتن فضــاى روى قابلمه شــود. پلو بايد حدود 2 ساعت روى شعله خيلى كم باشد تا گوشــت و لبو آرامآرام بپزد (اگر نياز بود بايد از شعله پخشكن نيز استفاده شود).

زمان آمادهسازى مواد اوليه حدوداً 15 دقيقه و زمان پخت و انتظار آن حدود 2 ساعت است.

تهچين گوشــت و لبو فيروزكوهــى را مىتوانيد در وعده نهار و شــام ســرو كنيــد. همچنين مىتــوان در ماه رمضان بهعنوان افطار ميل كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.