خودسوزى همزمان 32 نفر در آفريقا براي ثبت در گينس!

TOURISM - - صفحه اول -

يك روز بعد از جشن بزرگ عيد سعيد فطر مردم كردستان به استقبال يك دوره ششروزه روزهدارى به نام »ششلان« مىروند بنا به باور مردم اين منطقه ثواب يك روز »روزه ششلان« برابر با ثواب يك ماه روزهدارى است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.