آغاز پروازهاى حج از 28 تير

TOURISM - - ايرانسرا -

قائممقام شــركت فرودگاههــا و ناوبرى هوايى ايــران در امــور فرودگاهها درباره عمليــات حج در فرودگاههاى كشــور گفت: امســال طبق اعلام ســازمان حج و زيارت، 85 هــزار حاجى از فرودگاههاى كشــور به ســرزمين وحى اعزام مىشــوند. به گزارش عصــر ايران، اســفنديارى بازه اعزام حجاج را 28 روزه اعلام كــرد و افزود: در صورت عدماعلام تغيير توســط ســازمان حج و زيارت و ثابتمانــدن برنامهها، پروازهاى رفت حجاج از 28 تير در فرودگاههاى اهواز، بوشهر، امامخميني(ره) و مشهد آغاز خواهد شد و آخرين پروازهاى رفت هم 24 مرداد در فرودگاههاى امامخميني(ره) و تبريز انجام ميشود. وى ادامه داد: عمليات برگشــت نيز از 3 شهريور آغاز خواهد شد و تا 22 شهريور ادامه خواهد يافت. نخســتين پرواز برگشت در فرودگاه بوشهر و آخرين پروازهاى برگشت در فرودگاههاى بيرجند، تبريز، امامخميني(ره) و گرگان انجام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.