سفر به »شورشور« شيرين مىشود

TOURISM - - ايرانسرا -

سرپرســت معاونــت برنامهريــزى و ســرمايهگذارى اداره كل ميراثفرهنگــى، صنايعدســتى و گردشگرى آذربايجان غربى گفت: مســير دسترسى به آبشار شورشور چالدران هموار شــد. جليل رســتمپور در گفتوگو با ايسنا افزود: آبشار شورشور چالدران، يكى از جاذبههاى طبيعى گردشگرى اين شهرستان بهشمار مىآيد كه تاكنون مسير دسترسى گردشگران به دليل نبود راه مناسب، با دشــوارىهايى همراه بود ولى با تلاش اين اداره كل در راســتاى ايجاد و توســعه زيرســاختها در مناطق گردشــگرى، بهزودى با اتمــام طرح ايجاد و بهســازى راه دسترسى به اين آبشار، گردشگران با ســهولت ميتوانند از آن بازديــد كنند. وى در خصوص جزئيات طرح مذكــور بيان كرد: با توجه به بازديدى كه ســال گذشته از اين آبشار به عمل آمــد، ايجاد راه مناســب براى دسترســى ســهل و راحت گردشگران به آبشــار ضرورت داشت. اين پروژه در فهرســت طرحهاى توسعه زيرساختهاى گردشگرى اداره كل براى سالجارى قرار گرفته و نهايتاً در پروژههاى زيرساختى سال 96 مصوب و تخصيص اعتبار صورت پذيرفت. رســتمپور ادامه داد: ايــن پروژه از حدود دو مــاه پيش با مديريت و نظارت ايــن اداره كل و با تأمين اعتبارى حدود 3هزار ميليون ريال شــروع شده و كمتر از يكماه ديگر به اتمام ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.